بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

نان روزانه

نان روزانه ۲۰ مهر ۱۲ اکتبر

نان روزانه 12 اُکتبر ایمان داشتن و وارد شدن مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم ولی ما که ایمان آورده ایم به آن آسایش راه می یابیم چنانکه خدا فرموده است (نقل…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۹ مهر ۱۱ اکتبر

نان روزانه 11 اُکتبر زیستن در ترس خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم اولین مبادا در کتاب عبرانیان می گوید: " مبادا با این که وعده راه یافتن به آسایش…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۸ مهر ۱۰ اکتبر

نان روزانه 10 اُکتبر برگزیدن پرستش و آسایش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم به دو دلیلی که در مزامیر ٩۵:٧ آمده باید خدا را پرستش کرد : " زیرا او خدای ماست…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۷ مهر ۹ اکتبر

نان روزانه 9 اُکتبر روحیه پرستش مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم زمانی که به این فراخوان برای وارد شدن به آسایش خداوند فکر می کنیم باید این سوالات را از…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۶ مهر ۸ اکتبر

نان روزانه 8 اُکتبر فرمان آسایش خداوند مبادا آشکار شود که از دست یافتن به آسایش مسیح باز مانده ایم لیستی از برکات و لعنت ھا در تثنیه باب ٢٨ وجود دارد. برکات با این واژه ھا آغاز می…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۵ مهر ۷ اکتبر

نان روزانه 7 اُکتبر صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند من ھر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۴ شهریور ۶ اکتبر

نان روزانه 6 اُکتبر خداوند شفا دهنده ماست برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند درست پس از آنکه خداوند قوم اسرائیل را از مصر بیرون آورد و نجات داد قوم…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۳ مهر ۵ اکتبر

نان روزانه 5 اُکتبر سخنان دلگرم کننده برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند چگونه ما خود را با اھداف خداوند برای اسرائیل ھم راستا می سازیم ؟ می خواھم…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۲ مهر ۴ اکتبر

نان روزانه 4 اُکتبر خداوندا بیاد آور برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند در اشعیا باب ۶٢ خداوند ما را برای انجام دعایی فعالانه و مداوم برای اورشلیم…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۱۱ مهر ۳ اکتبر

نان روزانه 3 اُکتبر خداوند قوم خود را احیا میکند برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند فراخوان دعا برای اورشلیم خطاب به ھمۀ آنانی است که کتاب مقدس را…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »