بنياد مسيحي ايرانيان
new
مرور رده

آموزش کلام

تاملی بر کلام خداوند

اشعیا۳۷: ۱۴-۲۰ 🌸🌸🌸 دعای حزقيا حزقیا پادشاه از خداوند کمک میطلبد. شما وقتی به مشکل برمیخورید اولین عکس العملتون چیه؟ زمانی که ما به مشکلی بر میخوریم چگونه میخواهیم از آن عبور…
ادامه مطلب ...

تاملی برکلام خداوند

مزمور۱۳۰: ۴ “اما آمرزش نزد توست، تا ترس تو در دلها باشد.” 🌸🌸🌸 از شروع جدید لذت ببرید. بعضی مواقع مردم به من می‌گویند،“من خطایی کرده‌ام و مطمئن نیستم خدا مرا برای این گناه می‌بخشد…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 امثال ۲۶:۳ “زیرا خداوند، مایۀ اطمینان تو خواهد بود و او پایت را از دام نگاه خواهد داشت.” 🌸🌸🌸 در خداوند مطمئن باشید. عیسی مسیح می‌دانست از کجا آمده است. او می‌دانست برای چه…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام

“حال، شریعت آمد تا نافرمانی افزون شود؛ امّا جایی که گناه افزون شد، فیض بی‌نهایت افزونتر گردید.” رومیان۵:۰۲ 🌸🌸🌸 این روزها، روزهای ایلیاست. این روزها وقتی به اطرافمان نگاه می‌کنیم…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 خداوندا، در خشم خود توبیخم مکن، و در غضب خویش تأدیبم منما خداوندا، مرا فیض عطا فرما، زیرا که پژمرده‌ام؛ خداوندا، شفایم بخش، زیرا استخوانهایم مضطرب است، و جانم سخت پریشان است…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 اشعیا۳۰: ۱۸ “اما خداوند منتظر است تا با شما بر حسب فیض عمل کند؛ او برمی‌خیزد تا بر شما رحمت نماید. زیرا یهوه خدای عدالت است؛ خوشا به حال همۀ آنان که برای او انتظار می‌کشند.”…
ادامه مطلب ...

تاملی برکلام خداوند

یونس ۲: ۱-۱۰ 🌸🌸🌸 دعا یونس یونس زندگی پر سراشیبی داشت از فرار کردن از حضور خدا تا نجات از شکم ماهی و نجات نینوا و ناخشنودی او ازین نجات. در چه مواردی شما از حضور خدا فرار میکنید؟…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

اشعیا۳۷: ۱۴-۲۰ 🌸🌸🌸 دعای حزقيا حزقیا پادشاه از خداوند کمک میطلبد. شما وقتی به مشکل برمیخورید اولین عکس العملتون چیه؟ زمانی که ما به مشکلی بر میخوریم چگونه میخواهیم از آن عبور…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 «نه تنها این، بلکه در سختیها نیز فخر می‌کنیم، زیرا می‌دانیم که سختیها بردباری به‌بار می‌آورد و بردباری، شخصیت را می‌سازد، و شخصیت سبب امید می‌گردد؛ و این امید به سرافکندگی ما…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »