بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۶ آذر ۲۷ نوامبر

نان روزانه ۲۷نوامبر از خود خالی شوید بیایید به فکر یکدیگر باشیم در فیلیپیان باب ٢ پولس می گوید که ما باید از روش عیسی پیروی کنیم. تفکرما، روی کرد ما را مشخص می کند و روی کرد ما…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۵ آذر ۲۶ نوامبر

نان روزانه ۲۶نوامبر بهترین محصول بیایید به فکر یکدیگر باشیم و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام عمل نیکو بر انگیزانیم و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۴ آذر ۲۵ نوامبر

نان روزانه ۲۵ نوامبر ایمان/ زمان حال---امید/ آینده بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم در عبرانیان باب ١١ ما تعریف ایمان را می بینیم. تنھا واژه ای که تعریف آن به طور…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۳ آذر ۲۴ نوامبر

نان روزانه ۲۴ نوامبر ایمانی که تلف نمی شود بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم باید بر ضرورت و اھمیت ایمان تاکید کنم. آنچه عیسی به پطرس گفت را به شما می گویم. “ اما من…
ادامه مطلب ...

نان روزانه ۲ آذر ۲۳ نوامبر

نان روزانه ۲۳ نوامبر نبرد برای دستیابی به وعده بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم ھر گاه جلساتی برای شفای افراد برگزار کرده ام اغلب از افراد خواسته ام که این اعتراف را…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »