بنياد مسيحي ايرانيان
new

۹ مهر ۱ اکتبر

نان روزانه
۱ اُکتبر

برای صلح اورشلیم دعا کنید

برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند

در پیدایش ١٢ : ٢ – ٣ وعدۀ خداوند به ابراھیم را می بینیم. زمانی که به ابراھیم گفت اور
کلده را ترک کرده و به سرزمین دیگری برو.
“از تو قومی بزرگ پدید خواھم آورد و تو را برکت خواھم داد. نام تو را بزرگ خواھم ساخت
و تو مایه برکت خواھی بود. برکت خواھم داد به کسانی که تو را برکت دھند و لعنت خواھم کرد
کسی را که تو را لعنت کند و ھمه طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواھند یافت ”
قوم یھود در حکم سنگ محکی ھستند که به وسیلۀ آنھا ھمه ملت ھای دیگر داوری خواھند
شد. کلام خداوند به ما در این باره ھشدار می دھد. ( مزامیر ١٢٩:۵ را مطالعه کنید. ) ھر ملتی
که در مقابل ھدف خداوند برای احیای صھیون بایستد خجل شده و عقب نشینی خواھد کرد. ملت ها تقدیر خود را بر اساس واکنش شان نسبت به احیای قوم خداوند رقم می زنند. وعده ای زیبا و
پر برکت برای آنانی که خود را با ھدف خداوند برای بنای اورشلیم ، اسرائیل و قوم خداوند ھم راستا می سازند. در مزامیر ١٢٢:۶ آمده است :
“برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید باشد که دوست داران تو در آسایش باشند”
ما نمی توانیم در این باره دیدگاه خنثی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. ما باید به
طور فعالانه خود را با آنچه خداوند در کلام خود و آنچه که او در تاریخ برای قوم اسرائیل انجام
داده ھم راستا سازیم. اولین کاری که باید انجام دھیم این است که برای این قوم دعا کنیم. ما
می توانیم برای آرامش اورشلیم و برای احیای آن دعا کنیم زیرا اورشلیم باید آن چیزی شود که
خداوند در کلامش نوشته و اعلام کرده است. برای ھمۀ آنھایی که دراین باره دعا می کنند و
نگران ھستند این وعده وجود دارد. باشد که دوست داران تو در آسایش باشند.

خداوندا از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام
می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو قرار
گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در
آسایش باشند .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »