بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ خرداد ۲۹ می

اعداد فصل ۳۱

– – . مدیانی‌ها (باب ۳۱)

: ۱-۱۱ خدا به موسی دستور داد تا مدیانی‌ها را، به خاطر به فساد کشیدن قوم اسرائیل از طریق زنا در بعل فغور، نابود سازد. هزار اسرائیلی به جنگ دشمنان رفته و همه مردان مدیان کشته شدند. به جای پدرش کاهن اعظم به جنگ رفت احتمالا به این دلیل که فینحاس با کشتن زمری و زن مدیانی خشم خدا را فرو نشاند (باب ۲۵). او می‌بایست ارتش خدای زنده را رهبری کند تا داوری خدا را بر مدیان کامل کند. «همه مردان» (آیه ۷) مربوط است به تمام سربازان مدیانی و نه به تمام مدیانی‌های زنده چون در دوران جدئون باز هم آنها تبدیل به تهدیدی برای اسرائیل شدند (داوران ۶). صور (آیه ۸) احتمالا پدر کزبی بود که در اردوگاه اسرائیل کشته شد (۲۵: ۱۵). (بلعام یا هیچوقت کاملا به خانه بازنگشت و یا به دلایلی به مدیان بازگشته بود به همین دلیل هم کشته شد).

: ۱۲-۱۸ گرچه تمام سربازان مدیانی‌ها کشته شدند، قوم اسرائیل از کشتن زنها و بچه‌ها چشم پوشی کردند و آنها را با غنایم بسیار به اردوگاه آوردند. غضبناک شد چون همه آنانی که باعث گناه کردن اسرائیل شدند باید کشته می‌شدند. دستور داد تا تمام فرزندان مذکر و هر زنی که با مردی همبستر شده باشد کشته شود. جوان را نکشتند و احتمالا برای خدمات خانگی از آنها استفاده شد. مجازات عادلانه بود و برای حفظ اسرائیل از فساد بیشتر ضروری بود.

: ۱۹-۵۴ جنگجویان و اسیران لازم بود تا مراسم هفت روزۀ طهارت را انجام دهند (آیه ۱۹). و غنایم باید یا با آتش یا شستن با آب طاهر می‌شدند (آیات ۲۴-۲۵). غنایم بین مردان جنگی و کل جماعت تقسیم شد (آیات ۲۵-۴۷). جنگی از اینکه از آنها حتی یک نفرهم تلف نشده بود بسیار شکرگزار بودند و برای خداوند هدیه بزرگی آوردند (آیات ۴۸-۵۴).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »