بنياد مسيحي ايرانيان
new

۶ مهر ۲۸ سپتامبر

نان روزانه
۲۸ سپتامبر

مکانی برای سکونت خداوند

پدرم مرا بساخت

ھدفی کھ بر اساس آن بدن ھای ما ساختھ شده چیست؟ خداوند ھدف مھمی داشتھ و پاسخ آن
ھم بسیارمھیج ولی ساده است. پولس در رسالۀ اول خود بھ کلیسای قرنتیان چنین می نویسد :
“آیا نمی دانید کھ بدن شما معبد روح القدس است کھ در شماست و او را از
خدا یافتھ اید و دیگر از آن خود نیستید ؟ بھ بھایی خریده شده اید پس خدا را
در بدن خود تجلیل کنید .” (اول قرنتیان ۶:١٩ )
چرا خداوند چنین بدنی را برای انسان طراحی وخلق نموده است؟ پاسخ بسیار شگفت انگیز
است او می خواھد بدن ھر ایماندار فدیھ داده شده و ھیکلی باشد برای او تا بتواند از طریق روح
القدس در آن ساکن شود. اگر شما بھ بدن خود از این منظر بنگرید این دیدگاه بھ شما نگرشی
کاملا متفاوت نسبت بھ بدنتان خواھد بخشید. بدن شما طراحی شده تا ھیکلی باشد برای سکونت
خداوند. کتاب مقدس بھ ما می گوید خداوند در ھیکل ھای ساختھ شده بھ دست انسان ھا ساکن
نمی شود. ( کتاب اعمال ٧:۴٨ و١٧:٢۴ را مطالعھ کنید.) شما می توانید ھر ساختمانی را
بسازید کنیسھ ، کلیسایی بزرگ یا کلیسایی معمولی. ھر چھ را بخواھید می توانید بسازید اما
خداوند در آن ھا ساکن نمی شود. زمانی کھ قوم خداوند یکدیگر را در چنین ساختمان ھایی
ملاقات کنند خداوند نیز در آنجا با آنھا خواھد بود. اما او خود در آنجا مسکن نمی گیرد. خداوند
برای خود ھیکلی را طراحی کرده و آن ھیکل چیست ؟ بدن ھای ماست. حتی فکر این کھ
خداوند قادر مطلق و خالق آسمان و زمین می خواھد در جسم ھای فیزیکی ما ساکن شود و آن
را ھیکل خود سازد بسیار حیرت انگیز است. زمانی کھ عیسی در انجیل یوحنا باب ٧ دربارۀ
روح القدس سخن می گوید این چنین بیان می کند :
” ھر کھ بھ من ایمان آورد ھمانگونھ کھ کتاب می گوید از بطن او نھر ھای آب زنده
روان خواھد شد ” ( یوحنا ٧ : ٣٨ )
این قسمتی از بدن شماست کھ خداوند می خواھد توسط روح القدس در آنجا ساکن شود.
خداوندا به خاطر اینکه در من کار می کنی تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که بدن من
هیکل روح القدس است و روح القدس در من ساکن است. پدرم مرا بساخت.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »