بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

آذر ۱۴, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۵ آذر ۶ دسامبر

نان روزانه ۶ دسامبر پرورش استقامت بیاید با استقامت در مسابقه بدویم این اعتراف به ما می گوید که شرط دیگری نیز برای پیروزی در عبرانیان ١٢ : ١ وجود دارد یعنی استقامت. این صفتی است که…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »