بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

آذر ۱۲, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۳ آذر ۴ دسامبر

نان روزانه ۴ دسامبر دیدگاهی صحیح بیاید با استقامت در مسابقه بدویم یکی از شروط موفقیت در مسابقه، داشتن دیدگاھی صحیح است. پولس زمانی که به رابطه اش با عیسی مسیح اشاره می کند حقیقتی…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »