بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

آذر ۱۱, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۲ آذر ۳ دسامبر

نان روزانه ۳ د سامبر موفقیت در مسابقه بیاید با استقامت در مسابقه بدویم نھمین بیائید در کتاب عبرانیان در اولین آیه از باب ١٢ دیده می شود. " پس چون چنین ابری عظیم از شاھدان را…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »