بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۲۴, ۱۴۰۰

نان روزانه ۲۵ مهر ۱۷ اکتبر

نان روزانه 17 اکتبر غلبه بر تنبلی بیایید کوشا باشیم در دوم پطرس باب ١ آیۀ ٨ الی ٩ پطرس دو گزینه در مقابل ما قرار می دھد. یکی از این دو گزینه این است که موثر و مفید باشیم که این کار…
ادامه مطلب ...

تاملی بر کلام خداوند

🌸🌸🌸 مزمور۹۲: ۱۳-۱۴ “آنان که در خانۀ خداوند غرس شده‌اند، در صحنهای خدای ما خواهند شکفت. در پیری نیز میوه خواهند آورد و تر و تازه و سبز خواهند بود،” 🌸🌸🌸 رضایت درونی را در حد کمال…
ادامه مطلب ...

نیایش

هللویا خداوند شکر برای روزی نو که در تو چشم گشودیم، شکر برای صبحی نو، شکر برای سرودی نو، شکر برای آوازی نو، شکر برای ملاقاتی نو، شکر برای مسحی نو، شکر برای لمسی نو، شکر برای…
ادامه مطلب ...

راه صلیب

۲۰۸ سال پیش در چنین روزی "هنری مارتین" مبشر بزرگ بریتانیایی پس از سالها ایستادگی در اعلام کلام در هندوستان و ترجمه کتاب مقدس به زبان شیرین پارسی (ترجمه قدیم) نزد خداوندمان خوابید. ما…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »