بنياد مسيحي ايرانيان
new
آرشیو روزانه

مهر ۱۴, ۱۴۰۰

نان روزانه ۱۵ مهر ۷ اکتبر

نان روزانه 7 اُکتبر صلح و کامیابی برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوست دارانت در آسایش باشند من ھر روز برای صلح اورشلیم و اسرائیل دعا می کنم. ایمان دارم زمانی که کتاب مقدس…
ادامه مطلب ...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »