بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۹ شهریور ۳۱ آگوست

نان روزانه
۳۱آگوست

پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم

استقبال از پسر گمشده

بیائید بھ حقیقتی کھ در مثل پسر گمشده بھ تصویر کشیده شده نگاه کنیم. عیسی این مثال را
در انجیل لوقا ١۵ : ١١ – ٣٢ بھ شاگردان خود می گوید. پدر بیرون ایستاده و منتظر پسرش
است تا او را بھ خانھ برگرداند. دیگران بھ او اطلاع نمی دھند کھ پسر تو بھ خانھ برگشتھ این
پدر بود کھ قبل از بقیھ افراد خانواده فھمید پسر بازگشتھ است. دیدگاه خداوند نسبت بھ ما نیز
این گونھ است. ما انسان ھای طرد شده نیستیم ما شھروندان درجھ دوم نیستیم. ما خادم نیستیم .
ما پسران گمشده ای ھستیم کھ باز گشتھ ایم. زمانی کھ پسر گمشده باز گشت حتی آماده بود
خدمتکار پدرش باشد. اما پدرش این را نپذیرفت بلکھ برعکس او چنین گفت:
” اما پدر بھ خدمتکارانش گفت : بشتابید بھترین جامھ را بیاورید و بھ او بپوشانید
انگشتری بھ انگشت و کفش بھ پاھایش کنید گوسالھ ای پرواری آورده سر
ببرید تا بخورد و جشن بگیریم زیرا این پسر من مرده بود زنده شد گم شده بود
یافت شد پس بھ جشن و سرور پرداختند. ” ( لوقا ١۵ : ٢٢- ٢۴ (
با بازگشت پسر گمشده در خانواده شادی بھ پا شد. بھ ھمین صورت عیسی می گوید :
“بھ شما می گویم بھ ھمین سان برای یک گنھکار کھ توبھ می کند جشن و سرور
عظیم تری در آسمان بر پا می شود تا برای نود و نھ پارسا کھ نیازی بھ توبھ
ندارند ، خداوند بھ ھمین صورت در مسیح از ما استقبال می کند ” (لوقا ١۵ : ٧ (
پدر جان به خاطر اینکه فرزند توام از تو متشکرم . اعلام می کنم که خداوند در مسیح از
ما استقبال می کند و به خاطر زنده بودن ما شادی می نماید و پدر در محبت از پیش مرا
تعیین نموده و من به فرزند خواندگی وی پذیرفته شده ام . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »