بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۹ خرداد ۳۰ می

تفسیر اعداد فصل ۳۲

ج – ۲ – ۶. میراث روئوبین؛ جاد و نیمی از منسی (باب ۳۲)

۳۲: ۱-۱۵ وقتی فرزندان رئوبین و جاد … چراگاه‌های غنی شرق رودخانه اردن را دیدند خواستند که تا ابد آنجا ساکن شوند (آیات ۱-۵). موسی فکر کرد آنها قصد ندارند همراه با برادرانشان ازاردن عبور کنند و با ساکنان بت پرست آنجا بجنگند (آیات ۶-۱۵). پدرانشان در قادش برنیع آنها را از ورود به سرزمین دلسرد کرده بودند.

۳۲: ۱۶-۴۲ اما وقتی رئوبین و جاد آنها را سه بار مطمئن ساختند که قصد جنگیدن برای گرفتن سرزمین غرب اردن را دارند (آیات ۱۶-۳۲)، موسی به آنها اجازه داد آنجا ساکن شوند. جاد، رئوبین و نیمی از قبیله منسی پسر یوسف مملکت سیحون، ملِک اموریان و مملکت عوج ملک باشان را بدست آوردند. آنها شهرهای حصار دار وآغل برای گله هایشان ساختند و شهرهای کوچک و روستاها را گرفتند (آیات ۳۳-۴۲).
بسیاری احساس می‌کنند که رئوبین و جاد تصمیم اشتباهی گرفتند چون گرچه آن سرزمین حاصلخیز بود اما در معرض حمله دشمنان بودند. رودخانه اردن حفاظتی نداشت. بعد‌ها قبایل رئوبین و جاد (و نیمی از قبیله منسی( اولین قبایلی بودند که تصرف شده و به اسارت رفتند. از طرف دیگر اگر هیچ قبیله‌ای حاضر به سکونت در سرزمین شرقی رودخانه اردن نمی‌شد با آن سرزمینها باید چه می‌کردند؟ خدا این سرزمین را به آنها داده بود تا مالک آن باشند (تثنیه ۲: ۲۴، ۳۱؛ ۳: ۲).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »