بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۹ آذر ۳۰ نوامبر

نان روزانه
۳٠نوامبر

تمرکز بر عیسی

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

این ھشتمین بیائیدی است که در متن اصلی از این رساله وجود دارد.
” بیائید در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و
انجام اعمال نیکو بر انگیزانیم. ” ( عبرانیان ١٠ : ٢۴)
دوست دارم برگردیم و به عبرانیان ٣ : ١ نگاه کنیم جائی که باز ھم واژه ” فکر” استفاده
شده است. کلام خداوند می گوید: ” اندیشه خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست رسول و
کاھن اعظمی که بدو معترفیم . ” اگر ما اندیشھ خود را بر عیسی معطوف کنیم آن زمان است که
به فکر یکدیگر خواھیم بود. اما حفظ این ترتیب مھم است. ما ابتدا اندیشه خود را بر عیسی
معطوف می کنیم و سپس به یکدیگر فکر می کنیم. بسیار مھم است که من شما را به عنوان یک
شخص معمولی نگاه می کنم یا شخصی کھ در مسیح ھستید ؟ زمانی که در آفریقا مدیر کالج
تربیت معلم بودم برای ھر جای خالی در مدرسه حداقل ١٠ متقاضی واجد شرایط وجود داشت.
دختری ٢۴ مایل با پای برھنه برای شرکت در مصاحبه نزد ما آمده بود. شما نمی توانید اشتیاق
شدید مردم آفریقا را برای کسب علم و دانش درک کنید. از دیدگاه آنان علم و دانش کلید موفقیت
در زندگی است. یک روز مادر پیری نزد من آمد. پسر او می خواست که در مدرسه ما تحصیل
کند اما واجد شرایط نبود و ما ھم او را نپذیرفتیم. آن زن آنقدر مرا به ستوه آورد که من داشتم کم
کم عصبانی می شدم. در آفریقا مردم به دموکراسی اعتقادی ندارند آنھا به یک رئیس یا فردی قوی اعتقاد دارند
آن شخص است که اھمیت دارد.این زن دائما به من می گفت تو بزرگترین ً .
شخص ھستی ھر چی که تو بگی ھمان اتفاق می افتد. آنقدر از دست او عصبانی شده بودم که
نزدیک بود چیزی که فکر می کردم را بر زبان بیاورم .در آن زمان بود که خداوند به آرامی با
من سخن گفت. او گفت : ” به یاد داشته باش او یکی از فرزندان من است. مراقب باش با او
چگونه رفتار می کنی. ” من توبه کردم . او واقعا یک زن عزیز و گرانبھا و فرزند خداوند بود.
اگر ما اندیشه خود را بر عیسی معطوف کنیم در آن زمان است که تغییر بسیاری در نحوه رفتارما با دیگران رخ خواھد داد.
خداوندا از تو متشکرم که مرا کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. اعلام می کنم که
اندیشه خود را بر عیسی معطوف می کنم و اجازه می دهم این نحوه نگرش بر رفتارم با
دیگران تأثیر بگذارد. زیرا من باید به فکر دیگران باشم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »