بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۹ آبان ۳۱ اکتبر

نان روزانه
۳۱ اکتبر

برداشتن همه موانع

بیایید به تخت فیض نزدیک شویم

کتاب مقدس می گوید : ” زیرا ھر گاه دلمان ما را محکوم کند خدا بزرگتر از دلھای ما
است و از ھمه چیز آگاه است. ” ( اول یوحنا ٣ : ٢٠) ما نباید چیزی را از خداوند مخفی نگاه
داریم . باید در حضور خداوند صادق و رو راست باشیم و صادقانه ھر گونه خطا و فکر گناه
آلود را اعتراف کنیم. اما پس از اعتراف نمودن باید بخشش کامل و پاک شدن کامل از سوی
خداوند را بپذیریم. زیرا ما می دانیم که خداوند ھرگز گناھان ما را به یاد نمی آورد و آنان را
برای استفاده بر علیه ما نگاه نمی دارد. آنگاه ما می توانیم بدون ھیچ محکومیتی به حضور او
بیائیم. پولس در اول تیموتائوس ٢ : ٨ زمانی که در باره دعا صحبت می کند چنین می گوید :
” پس آرزویم این است که مردان در ھمه جا دستھای مقدس را به دعا برافرازند ” باید از
رفتاری که مانع دستیابی ما به حضور خداوند می شود و احساسات منفی در ما ایجاد می کند
آزاد شویم و ما باید از خشم و جدال و شک آزاد شویم. کتاب مقدس می گوید کھ اگر در ما شکی
وجود داشتھ باشد محکوم ھستیم ( رومیان ١۴ : ٢٣ را مطالعه کنید. ) می دانیم که نمی توانیم با
محکومیت به حضور خداوند بیائیم . کتاب مقدس می گوید :
” اما با ایمان درخواست کند و ھیچ تردید به خود راه ندھد زیرا کسی که تردید دارد چون موج
دریاست که با وزش باد به ھر سو رانده می شود. چنین کس نپندارد که از
خداوند چیزی خواھد یافت. زیرا شخصی است دو دل و در تمامی
رفتار خویش ناپایدار ” ( یعقوب ١ : ۶ – ٨)
ما باید با جسارت به حضور خداوند بیائیم ھمانطور که در عبرانیان ٢ :١۴ می گوید : ”
پس آزادانه به تخت فیض نزدیک شویم تا رحمت بیابیم و فیضی را حاصل کنیم که به ھنگام نیاز
یاریمان دھد ” فراموش نکنید که این تخت فیض است که به آن نزدیک می شویم و فیض ھمان
تختی است که خداوند بر آن نشسته است. ما برای روبرو شدن با عدالت خدا به حضورش
نمی رویم بلکه به فیض نزدیک می شویم.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت نزد تو بیایم. اعلام می کنم که من از خود و
محکومیت و هر گونه مانعی که باعث می شود تا به تخت فیض تو نزدیک نشوم آزاد هستم.
زیرا من باید به تخت فیض نزدیک شوم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »