بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ مهر ۳۰ سپتامبر

نان روزانه
۳۰ سپتامبر

بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید

پدرم مرا بساخت

در رومیان ١٢:١ پولس ما را ھدایت می کند تا بدن ھای خود را تا زمانی کھ ھنوز زنده
ھستیم بھ عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم.
“پس ای برادران در پرتو رحمتھای خدا از شما استدعا می کنم کھ بدنھای خود را ھمچون
قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید کھ عبادت معقول شما ھمین است ”
اگر شما بدن ھای خود را بھ عنوان قربانی زنده بھ خداوند تقدیم کنید دیگر نمی توانید
ادعای مالکیت بر آن داشتھ باشید. دیگر شما نیستید کھ تصمیم می گیرید کھ بدن شما بھ کجا
خواھد رفت. شما نیستید کھ تصمیم می گیرید بدنتان چھ کار کند. این دیگر شما نیستید کھ تصمیم
می گیرید بدنتان چھ بخورد و چھ بپوشد. شما این حق خود را تسلیم خداوند کرده اید. از آن
زمان بھ بعد بدن شما دیگر متعلق بھ شما نیست بلکھ متعلق بھ خداوند است. شما آن را بر
قربانگاه خداوند بھ عنوان قربانی زنده تقدیم نموده اید. ھر چیزی کھ بر قربانگاه قرار گیرد از
لحظۀ قرار گرفتن متعلق بھ خداوند می شود و دیگر متعلق بھ کسی کھ قربانی را تقدیم نموده
نیست. خداوند از ما انتظار دارد کھ ما نیز بدن خود را ھمان طور کھ عیسی بدن خود را قربانی
کرد قربانی کنیم. تفاوت در این است کھ عیسی بدن خود را قربانی ساخت تا بمیرد در حالی کھ
از ما خواستھ شده در حالی کھ بدن ما زنده است آن را بھ عنوان قربانی تقدیم کنیم. یعنی آن را
تسلیم خداوند کنیم و از حقوق و ادعای خود صرفھ نظر کنیم. و اما این موضوع ممکن است
بسیار ترسناک بھ نظر بیاید. اما می خواھم بھ شما بگویم کھ بسیار مھیج است. خداوند نقشھ ھا و
برنامھ ھای مختلفی برای شما و بدن تان دارد اما تا زمانی کھ بدنتان متعلق بھ او نباشد این
برنامھ ھا را بھ شما نشان نخواھد داد. شما ابتدا بدن خود را بھ او تسلیم کنید و سپس خواھید
دانست کھ باید با آن چھ کار کنید.
خداوندا متشکرم به خاطر کاری که در من انجام می دهی. اعلام می کنم که هم اکنون
بدن خود را به عنوان قربانی زنده بر مذبح قرار می دهم. این بدن دیگر متعلق به من
نیست. بلکه متعلق به خداوند است. پدرم مرا بساخت. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »