بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ شهریور ۳۰ آگوست

نان روزانه
۳۰آگوست

پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم

بهترین خانواده در جهان

گاھی ما با خانواده ھای فیزیکی خود مشکلاتی داریم کھ ھرگز حل نمی شود. اگر ھیچ
یک از دوستان تان شما را نخواھند مھم نیست حتی اگر ھیچ کس شما را دوست نداشتھ باشد نیز
مھم نیست. شاید والدین تان بدون ازدواجی رسمی شما را زاده باشند. ولی وقتی کھ از طریق
عیسی مسیح بھ خداوند نزدیک می شوید شما عضو بھترین خانواده دنیا می گردید و خداوند
ھرگز فرزندان درجھ دومی ندارد. خانوادۀ الھی بھترین خانواده است. این خانواده ھیچ مثل و
مانندی ندارد. اگر خانوادۀ تان بھ شما اھمیتی نداده باشند یا شاید پدرتان شما را از خود طرد
کرده باشد یا مادرتان وقتی کافی بھ شما اختصاص نداده باشد و یا شوھرتان ھرگز بھ شما محبتی
نشان نداده باشد ، خداوند شما را می خواھد و شما پذیرفتھ شده ھستید.
شما مورد توجھ و محبت خاص او قرار دارید. بھ یاد داشتھ باشید ھر کاری کھ او در جھان
انجام می دھد حول محور شما می گردد. ھمانطور کھ پیشتر نوشتم زمانی کھ خداوند می گوید ما
ً پذیرفتھ شده ھستیم این بدان معنا نیست کھ ما صرفا تحمل می شویم ما ھرگز باعث آزار او
نیستیم ما او را ناراحت نمی کنیم یا برایش مزاحمت ایجاد نمی کنیم. ھرگز او احساس نمی کند
کھ ما وقت او را می گیریم. تنھا چیزی کھ باعث ناراحتی او می شود این است کھ برای مدت
طولانی از او دور بمانیم. خداوند ما را بھ گوشھ ای حل نمی دھد و نمی گوید صبر کن سرم
بسیار شلوغ است برای تو وقت ندارم . بلکھ او با محبت و مشتاقانھ ما را می پذیرد.
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که از طریق آمدن نزد عیسی
مسیح من عضو بهترین خانواده دنیا گشته ام. خداوند مرا پذیرفته است زیرا در محبت،
خدای پدر مرا از پیش تعیین فرمود تا به فرزند خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »