بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ دی ۲۹ دسامبر

نان روزانه
۲۹دسامبر

نشانه شکرگزار بودن

بیایید پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم

ھمانطور که دیدید شکرگزاری حکمی مستقیم در کتاب مقدس است و نشانه ای از پری
روح القدس است. این حقایق ما را به سوی دو نتیجه کاربردی ھدایت می کنند. اول این که یک
مسیحی ناسپاس فردی نامطیع است و دو اینکه مسیحی ناسپاس نمی تواند پر از روح القدس
باشد. ھمچنین سپاسگزاری لازمه ورود به حضور خداوند است. ھمانطور که ما در مزمور
میخوانیم  ۵ -۴ : ١٠٠
” به دروازه ھای او با شکر گزاری داخل شوید و به صحن ھای او با ستایش .او را سپاس
گوئید و نامش را متبارک خوانید . ”
دو مرحله ضروری برای دسترسی به حضور خداوند این است که از دروازه ھای او با
تشکر وارد شویم و به صحن ھایش با تسبیح. مزمور نویس سه دلیل روشن برای شکرگزاری
ارائه می دھد. اول خداوند نیکوست. دوم رحمتش جاودانی و سوم امانتش نسل اندر نسل. ھر
کدام از این ھا حقایقی دائمی و غیر قابل تغییر ھستند. خداوند ھمیشه نیکوست. رحمت او ابدی
است و وفادرایش نسل اندر نسل. شکرگزاری خداوند ھرگز بر احساسات و شرایط ما بستگی
ندارد. ممکن است یک روز احساس کنیم روحیۀ خوبی داریم و در روز دیگر بد باشیم. گاھی
دلگرم باشیم و گاھی نه. اما این ھا نباید مانع از ادامه شکرگزاری ما گردند. برای دسترسی به
حضور خداوند باید بر اساس این سه حقیقت ابدی دیدگاه خود را تغییر دھیم. باید نگاه ما از
موضوعاتی که آزارمان می دھند یا دلسردمان می کنند برداشته شود و به جای آن به حقایق ابدی
نگاه کنیم. حقایقی که ما آنرا از طریق چشمان ایمان می بینیم. زمانی که با دیدگاھی صحیح به
حضور خداوند می آئیم در جایگاھی قرار می گیریم که از خداوند بشنویم و از او دریافت کنیم.
خداوندا تو را شکر می کنم. تو را ستایش می کنم. اعلام می کنم که به دروازه های تو با
شکرگزاری وارد می شوم و به صحن های تو با تسبیح. زیرا تو نیکو هستی. رحمت تو ابدی
است و تو وفادار هستی. من باید دائماً قربانی شکرگزاری را به جا آورم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »