بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۸ آذر ۲۹ نوامبر

نان روزانه
۲۹نوامبر

مهارت اکتسابی

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

خدمت مھارتی است که ما باید آنرا کسب کنیم. امری نیست که به یک باره اتفاق بیافتد و
قاعدتا ھیچ کسی به طور طبیعی از این مھارت برخوردار نیست. برای مثال به نقش یک گارسن ً
در رستوران توجه کنید. گارسن شخصی است که برای خدمت خاصی خوانده شده است. اما این
گارسن احتیاج به آموزش دارد. دوستی دارم که قبلا گارسن بود. یک بار تمامی شرایط گارسن
شدن را برایم گفت. وقتی که من فرایند آموزش را فھمیدم متوجه شدم که این مھارت به یک باره
اتفاق نمی افتد. خدمت نیز یک مھارت است و باید آنرا کسب کرد. باید زندگی دیگران را مورد
مطالعه قرار دھیم تا دریابیم چه چیزی باعث می شود که افراد واکنش مثبتی داشته باشند و چه
چیزی باعث واکنش منفی آنان می شود. ما باید دیگران را تحت نظر داشته باشیم تا بتوانیم آنھا
را برای محبت و انجام کارھای نیکو برانگیخته کنیم. خدمت مستلزم داشتن تمرین، تعلیم و نظم
است. برای خدمت نمودن ما باید محیط درستی نیز داشته باشیم. قانونی که در عبرانیان ١٠: ٢۴
آمده این است : ” و در فکر آن باشید که چگونه می توانید یکدیگر را به محبت و انجام اعمال
نیکو برانگیزانید، ” نویسنده می گوید : ” و از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنان که بعضی
را عادت شده است بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم به خصوص اکنون که شاھد نزدیک تر
شده آن روز ھستیم . ” ما باید خدمت را در محیطی درست بیاموزیم. محیطی که در این واژه ھا
چنین نام گذاری شده است. ” گرد آمدن با یکدیگر ” این یعنی مشارکتی نزدیک ، مسئولانه و
دائمی. در آیه بعدی نویسنده گزینه فاجعه بار دیگری را باز گو می کند. درست بعد از اینکه او
بھ ما ھشدار می دھد که از گرد آمدن با یکدیگر اجتناب نکنید می گوید : ” زیرا اگر پس از بھره
مندی از شناخت حقیقت عمداً به گناه کردن ادامه دھیم دیگر ھیچ قربانی برای گناھان باقی نمی ماند.
آنچه می ماند انتظار ھولناک مجازات و آتشی مھیب است که دشمنان خدا را فرو خواھد
بلعید .” معنای این قسمت این است. اگر ما در محیط صحیح باقی نمانیم و اگر در مشارکتی
نزدیک ، مسئولانه و دائمی با دیگران نباشیم به سوی گناه باز خواھیم گشت. تنھا محیط امن این
است که در مشارکت با دیگران مانده و به فکر دیگران باشیم و خدمت با شادی را به آن ھا بیاموزیم.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی دیگران را محبت کنم. اعلام می کنم که در
مشارکت با دیگران ادامه خواهم داد و می آموزم تا خدمت کنم و به فکر دیگران باشم و به
آن ها توجه کنم. زیرا من باید به فکر دیگران باشم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »