بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ مهر ۲۹ سپتامبر

نان روزانه
۲۹ سپتامبر

تقدیم اعضای بدن خود

پدرم مرا بساخت

اجازه دھید بھ بررسی ھدف خداوند از خلقت بدن انسان ھا ادامھ دھیم. اعضای بدن ما باید
ابزارھای پارسایی باشند. اول اینکھ روح القدس باید در این مکان ساکن شود و سپس بدن ھای
ما تبدیل بھ دستھای او گردند. رومیان ۶:١٩ چنین می گوید :
“من بھ علت محدودیتھای بشری شما این مطالب را در قالب تشبیھات بشری بیان می کنم. ھمان
گونھ کھ بیشتر اعضای بدن خود را بھ بندگی و ناپاکی و شرارت روز افزون می سپردید اکنون
آنھا را بھ بندگی پارسایی بسپارید کھ بھ قدوسیت می انجامد ”
برنامۀ خداوند برای اعضای بدن ما این است کھ آنھا را بھ عنوان بندگان پارسایی بھ او
بسپاریم و آماده باشیم کھ ارادۀ او را فارغ از اینکھ چھ باشد انجام دھیم. رومیان ۶:١٣ بھ ما می
گوید کھ بدن فیزیکی خود را بھ عنوان ابزارعدالت تقدیم کنید. زمانی کھ ما بدن خود را کامل بھ
خداوند تقدیم کنیم بدن ما تقدیس شده و تبدیل بھ ھیکل شایستھ ای برای روح القدس می گردد.
زمانی کھ اعضای بدن ما کامل بھ عنوان ابزاری برای انجام ارادۀ او تقدیم می شود در آن موقع
است کھ خداوند می گوید باشد از آنجا کھ این بدن من است من مسئولیت کامل نگھ داری و
صحت آن را بھ عھده می گیرم. ھم در این جھان ھم در آخرت.
خداوندا از تو متشکرم که در من کار می کنی. اعلام می کنم من اکنون بدن خود را به
خداوند تقدیم می کنم بدون آنکه هیچ قسمتی از آن را برای خود نگاه دارم. تا بدن من
تقدیس شده و تبدیل به هیکل شایسته ای برای حضور روح القدس
گردد. زیرا پدرم مرا بساخت.آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »