بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ شهریور ۲۹ آگوست

نان روزانه ٢٩ آگوست ۷ شهریور

پدر من در محبت خود مرا از پیش مقرر فرمود تا به فرزند خواندگی او پذیرفته شوم

 

خانواده: منشاء حیاتی که بین ما تقسیم شده است.

همه ما جز اعضای خانوادۀ الھی ھستیم.زیرا ھمۀ ما یک پدر داریم.عیسی برادر بزرگتر ماست
و ما اعضای یک خانواده ھستیم.اجازه  دھید به واقعۀ کوچکی اشاره کنم. واقعه
زمانی که دربارۀ خانوادۀ الھی می اندیشیم به ذھنمان می رسد.این واقعه زمانی اتفاق می افتد
که مسیحیان اسکاتلندی در ھلند توسط ارتش انگلستان به شدت مورد جفا قرار گرفتند.دختری اسکاتلندی
در مسیر خود به سوی جلسه ای مخفیانه توسط پلیس انگلیسی دستگیر می شود.پلیس از
او می پرسد کجا می روی؟ دخترک از آن رو که نمی خواست دروغ بگوئید و ھمچنین
نمی خواست که به ایمانداران دیگر خیانت کرده باشد قلبش را به سوی خداوند کرده و دعا
می کند و از خداوند پاسخ مناسبی می طلبد.این آن پاسخی است که آن دخترک به پلیس می دھد.
برادر بزرگترم فوت کرده و من در مسیر خانۀ پدرم ھستم تا وصیت نامۀ او را بشنوم.چه پاسخ
خوبی!عیسی برادر بزرگتر ماست و خداوند پدر ما و کلیسا خانۀ پدر ماست.نشانه ھای بارز این
خانواده چیست ؟
به اعتقاد من حیاتی است که به شراکت گذاشته می شود.خدای پدر منشاء حیات ھمۀ ماست
و ھمۀ ما خانوادۀ او ھستیم.ما در یک مؤسسه یا سازمان عضو نیستیم بلکه ھمۀ ما در
منشاء حیات سھیم ھستیم. به عنوان اعضای خانوادۀ خداوند از ما چه انتظاری وجود دارد؟به نظر من
آن چه از ما انتظار می رود پذیرشی دو جانبه است یعنی خداوند ما را خواھران و برادران
خوانده زیرا خدای پدر ما را فرزندان خطاب می کند.اگر پدر ایماندارانی که در اطراف ما وجود
دارند را فرزند خود می خواند ما نیز باید آنھا را برادران و خواھران خود بدانیم.این امر
ھمیشه راحت نیست.شما می توانید دوستان خود را پیدا کنید اما نمی توانید خانوادۀ خود را پیدا
کنید.پس ما باید ھمدیگر را بپذیریم.
پدر جان از تو متشکرم که فرزند تو هستم.اعلام می کنم که من عضو خانواده الهی هستم و
خداوند پدر من و عیسی برادر ارشد من است.در محبت، خدای پدر مرا از پیش تعیین
فرمود تا به فرزند خواندگی وی پذیرفته شوم. آمین .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »