بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ دی ۲۸ دسامبر

روزانه
۲۸دسامبر

در بیابان

پیوسته قربانی ستایش را تقدیم خداوند کنیم

که در جنگ جھانی دوم در ارتش بریتانیا خدمت می کردم مرا به بیابان ھای
شمال آفریقا فرستادند. در شرایط بیابانی باعث می شود تا روحیه غرغر و شکایت در شما
تقویت شود. اتفاق بارھا برای قوم اسرائیل افتاد و عدم رضایت و داوری خداوند را برای آن
ھا در پی داشت. بیابان بسیار خسته شده بودم. غذا و از سربازان کافر ارتش انگلستان که
شروع به شکایت و غرغر می کردند. که من نیز شکایت کردم دیدم حضور و برکت
خداوند از زندگیم برداشته شد. گرفتم که روز خاصی را روزه بگیرم و از خداوند بپرسم
کھ چرا حضورش از زندگیم برداشته شده است؟ خداوندا چرا نزد من نیستی ؟ چرا من باید این
زندگی خسته کننده و یکنواخت را در بیابان داشته باشم؟ روزعصر خداوند پاسخ مرا
داد. او به طور واضح با من سخن گفت : ” چرا تو مرا شکر نمی کنی؟ چرا مرا ستایش نمی
ik ” کمی بعد فکر کردم و متوجه شدم بھ خاطر ناسپاسی ، حضور خداوند را از دست داده
بودم. روح القدس مرا به مطالعه متون مختلف در این باره ھدایت کرد که اول تسالونیکیان ۵ :
١۶ – ١٩ جزو آن قسمت ھا است.
” ھمیشه شاد باشید ik دعا کنید در ھر وضعی شکرگزار باشید . این
است اراده خدا برای شما در مسیح عیسی.
یک بار دیگر بگویم علت این که ما ھمیشه شاد نیستیم این است که ھمواره دعا نمی کنیم و
در ھر چیزی پیوسته خدا را شکر نمی کنیم. در واقع ما آتش روح را خاموش می کنیم و با
غرغر و شکایت روح القدس را در خود اطفا می کنیم. از ما انتظار خداوند که دارد
دائما قربانی ستایش لبان مان را به او تقدیم کنیم æ ستایش قلبی خود را بر TAAL بیاوریم.
خداوندا از تو متشکرم. تو را ستایش می کنم. اعلام می کنم که من آتش روح را اطفا
کرد و همواره شاد خواهم بود و همیشه دعا خواهم کرد و در هر چیز شکر گزار
خواهم بود. من باید پیوسته قربانی تشکر را به جای آورم. .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »