بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ آذر ۲۸ نوامبر

نان روزانه
۲۸ نوامبر

تاج و تخت خود را رها کنید

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

در ارتباط با اشتیاق ما برای خدمت به دیگران می خواھم به متنی دیگر از رسالات پولس
نگاه کنیم. چیزی که او به مسیحیان قرنتس می نویسد. پولس قبلا یک یھودی سختگیر، متعصب
و راست دین بود. او یک فریسی بود و شرایط لازم برای رابی شدن را داشت. او آنچنان به
رسومات پای بند بود و ادعای عدالت شخصی داشت که خود را از دیگران جدا می کرد و افراد
دیگر را به دیده تحقیر می نگریست. اما با شناخت عیسی بود که تغییری شگفت انگیز درطبیعت او رخ داد.
به یاد داشته باشید که ایمانداران قرنتس اساساً افراد مشکل داری بودند. پولس
در رساله اول به این نکات اشاره می کند که بعضی از آن ھا ھم جنس گرا و برخی فاحشه
برخی میگسار و برخی بد دھن ھستند. به عبارتی به ھیچ وجه نمی توان آنھا را افراد خوبی
خواند. بندر قرنتس جز شھرھای بزرگ دنیای باستان بود و درست ھمانند بسیاری از بنادر
بزرگ این شھر نیز پر از چنین افرادی بود. اما بیائید به جملات حیرت انگیز پولس نگاه کنیم.
” زیرا ما خود را موعظه نمی کنیم بلکه عیسی مسیح را بعنوان خداوند موعظه
می کنیم و از خود تنھا به خاطر عیسی و آن ھم فقط به عنوان خادم شما
سخن می گوئیم .”( دوم قرنتیان ۴ : ۵)
این فریسی مغرور می گوید به خاطر عیسی ما خادم شما ھستیم. آن ھم خادم چنین افرادی.
به سه قدمی که در این جا وجود دارد دقت کنید. اول – خود را از تاج و تخت پائین آوردن . ”
خود را موعظه نمی کنیم .” دوم – بر تخت نشاندن مسیح ” بلکه عیسی را به عنوان خداوند .”
و سوم – خدمت به دیگران ” به خاطر نام عیسی به عنوان خادم شما سخن می گوئیم .” این سه
اصل بسیار مھم ھستند. ما باید با محبت دیگران را خدمت کنیم. این پیغام پولس است و برای این
کار باید از خودخواھی ھا آزاد شویم.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. من اعلام می کنم
که خود را از تخت پائین آورده ، مسیح را بر تخت می نشانم و دیگران را خدمت می کنم .
من باید به فکر دیگران باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »