بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۷ آبان ۲۹ اکتبر

نان روزانه
۲۹ اکتبر

دعوتی از سوی خداوند

بیایید به تخت فیض نزدیک شویم

این چھارمین عبارت ” بیائید ” در کتاب عبرانیان است. به اعتقاد من این قدم ھا مستقیما با قدم قبلی در ارتباط ھستند و توالی این جملات بسیار مھم است. برای اینکه بتوانیم با اطمینان
به تخت فیض او نزدیک شویم باید اطمینان داشته باشیم که سه قدم اول را درست برداشته ایم.
اولین قدم ” به ھوش بودن ” است. ( عبرانیان ۴ : ١ “) به ھوش بودن ” یعنی اینکه ما با
رفتاری مبنی بر احترام و آگاھی از نیازمان با فیض خداوند رفتار می کنیم. دومین قدم ” بیائید
به جد بکوشیم ” ( عبرانیان ۴ : ١١) این واکنش ما به فیض خداوند است. یعنی ما افرادی
سست، تنبل و بی تفاوت و خودبین نیستیم. فیض خداوند بی تفاوتی یا خودبینی ما را توجیه نمی
کند بلکه ما را بر می انگیزد تا کوشا باشیم . سومین قدم ” بیائید اعتراف خود را استوار نگاه
داریم .”( عبرانیان ۴ : ١۴) ما باید اعتراف صحیحی داشته باشیم. باید با زبان خود حقیقت
عیسی و این که او برای ما چه کاری انجام داده را بگوئیم. در زمان نزدیک شدن به تخت فیض
ما باید دو چیز را در نظر داشته باشیم. رحمت و فیض. به اعتقاد من اگر خداوند دعوت می کند
که ما بیائیم و اگر ما شرایط لازم را داشتھ باشیم در آن زمان است که رحمت و فیض شامل
حال ما خواھد شد. ھرگز احتیاج نیست که بترسیم. ھرگز نباید نا امید شویم. خداوند ھرگز
دعوتی نمی کند که آنرا محقق نسازد. اگر ما به عنوان فرزندان خداوند و نه گدایان نزدیک آئیم
چون خداوند فرزند درجه دو ندارد پس ھرگز ما را از خود دور نمی کند. البته به این شرط که
ما شرایط لازم برای نزدیک شدن به او را داشته باشیم. بسیار مھم است که با اطمینان بیائیم ،
این یعنی ایمانی که عمل می کند ،ایمانی که کسی نمی تواند وجود آن را منکر شود. این ایمان
است که کلام خداوند را بر می دارد و باور دارد کھ خداوند به ھمان صورت که در کلامش
نوشته شده ، نیکو است. این اعتماد به وفاداری خداوند است. این آن طریقی است که ما باید به
تخت فیض نزدیک شویم. یعنی با اعتماد.
خداوندا از تو متشکرم که می توانم با جسارت نزد تو بیایم. اعلام می کنم چون خداوند
مرا دعوت می کند تا به تخت فیضش نزدیک شوم و از آنجا که من شرایط لازم را بدست
آورده ام پس با اعتماد به این که رحمت و فیض منتظر من هستند به آن تخت نزدیک
می شوم . زیرا من باید به تخت فیضش نزدیک شوم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »