بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۶ آذر ۲۷ نوامبر

نان روزانه
۲۷نوامبر

از خود خالی شوید

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

در فیلیپیان باب ٢ پولس می گوید که ما باید از روش عیسی پیروی کنیم. تفکرما، روی
کرد ما را مشخص می کند و روی کرد ما نتیجھ را.ما باید این طرز فکر را در خود بپرورانیم:
” ھمان طرز فکر را داشته باشید که مسیح عیسی داشت.او که ھمذات با خدا بود از برابری با
خدا به نفع خود بھره نجست.بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام
پذیرفته به شباھت آدمیان در آمد. ” ( فیلیپیان ٢ : ۵ – ٧)
واژه یونانی که به غلام ترجمه شده به معنای ” اسیر” است. بنابراین می بینیم عیسی که
خدا بود خود را خالی کرد و حتی حاظر شد تا حد یک غلام تنزل یابد یعنی یک اسیر. ما باید از
طرز فکر او پیروی کنیم. پولس در رساله غلاطیان متنی را در راستای ھمین متن به نگارش
در می آورد :
” ای برادران شما به آزادی فرا خوانده شده اید اما آزادی خود را فرصتی برای ارضای نفس
مسازید. بلکه با محبت یکدیگر را خدمت کنید. زیرا تمام شریعت در یک حکم خلاصه می شود
و آن اینکھ ھمسایه خود را چون خویشتن محبت کن . “( غلاطیان ۵ : ١٣ و١۴)
وقتی ما نگران دیگران ھستیم این طریقی است که بوسیله آن می توانیم خود را از اسارت
جسم حفظ کنیم و مانع از رشد خود خواھی شویم. ما باید یکدیگر را در محبت خدمت کنیم. من
ایمان دارم که امروزه روح القدس به قوم خداوند تاکید می کند که باید طرز فکری سرشار از
محبت و عاری از خود خواھی داشته باشند. بسیاری از افراد درباره خدمت به خداوند سخن می
گویند اما ھرگز به ایمانداران اطراف خود توجه نمی کنند. من نمی دانم اگر شما خواھان خدمت
به ایمانداران دیگر نیستید چگونه می توانید واقعا ً خداوند را خدمت کنید ؟ زیرا خداوند از طریق
ً اعضای بدن خود به نزد ما می آید.
طرز فکر ما نسبت به این اعضا واقعا
باید همان طرز فکری باشد که خداوند نسبت به دیگران دارد.
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی که به دیگران محبت کنم. اعلام می کنم که
من به ایمانداران اطراف خود خدمت می کنم و این را روشی می دانم برای خدمت به
خداوند. من باید به فکر دیگران باشم .آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »