بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۶ آبان ۲۸ اکتبر

نان روزانه
۲۸ اکتبر

به شرایط نگاه نکنید. خود را استوار نمائید

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

زمانی که کتاب مقدس می گوید اعتراف خود را استوار نگاه داریم ( عبرانیان ۴: ١۴ را
مطالعه نمائید.) در واقع این آیه به ما ھشدار می دھد که ممکن است در زمان تنگی از آنچه
گفته ایم عقب نشینی کنیم. اما ما نباید عقب نشینی کنیم. ما باید اعتراف خود را استوار نگاه
داریم. اما چگونه آنچه اقرار می کنیم را نگاه داریم؟ اول باید اعتراف صحیح را انجام دھیم.
واژه ھای زبان مان مطابق با کلام خدا باشد و سپس آنچه عیسی برای ما انجام داده را بر زبان
جاری سازیمً. دقیقا بر طبق آنچه کلام خداوند می گوید. برای مثال : ” از زخم ھای او ما شفا

یافتھ ایم ” ( اشعیاء ۵٣: ۵ “) زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاھید که ھر چند
دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید. ” ( دوم قرنتیان ٨ : ٩)
( عبرانیان ٢: ٩ را مطالعھ کنید.)” او طعم مرگ را چشید تا من حیات داشته باشم”

( غلاطیان ٣: ١٣-١۴ را مطالعه کنید. ) او لعنت شد تا ما وارث برکات باشیم. این آیات
اعترافات صحیحی ھستند. ما این اعترافات را اعلام می کنیم و فرقی نمی کند که چه فشاری بر
ما قرار گیرد. فرقی نمی کند که شرایط چقدر بد باشد. ما باید اعتراف خود را استوار نگاه
داریم. این چیزی است که باعث می شود ایمان مان موثر عمل کند و عیسی مسیح به عنوان
کاھن اعظم ما در آسمان از سوی ما عمل کند. ایمان ما را با چیزھایی مرتبط می سازد که

حواسمان قادر نیست آن را درک کند. تا زمانی که ما بردگان حواس خود ھستیم واقعا ً نمی توانیم
با ایمان قدم بر داریم . پولس به طور واضح این مسئله را در دوم قرنتیان ۵: ٧ بازگو می کند :
” زیرا با ایمان زندگی می کنیم نه با دیدار ” به عبارت دیگر آنچه ما می کنیم و آنچه در زندگی
مان به عنوان یک مسیحی انجام می دھیم براساس ایمان است. براساس آن چیزی که به آن
اعتقاد داریم نه بر اساس آنچه که می بینیم یا بر اساس آنچه حواسمان درک می کند. حواس مان
چیز دیگری به ما می گوید و ایمانمان چیز دیگری و این ھمان زمانی است که کشمکش و تضاد
ایجاد می شود. برای ھمین نویسندۀ عبرانیان می گوید ما باید اعتراف صحیح انجام دھیم و این
اعتراف را استوار نگاه داریم. اگر حواسمان بگوید که نباید چنین کاری انجام دھیم ولی کلام
خداوند به ما بگوید باید آن را انجام دھید حتماً باید آن کار را انجام دھیم.

عیسی جان متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی و اعلام می کنم که اعتراف
صحیح را انجام داده و عقب نشینی نمی کنم و فرقی نمی کند که چه فشاری بر من قرار
می گیرد. زیرا من باید اعتراف خود را استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »