بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ مهر ۲۷ سپتامبر

نان روزانه
۲۷ سپتامبر

سرشتی حیرت انگیز

پدرم مرا بساخت

در کتاب ایوب ما خلاصھ ای زیبا از خلقت خلاقانھ  خداوند در مورد بدن ھای فیزیکی
خود می خوانیم :
“دستان تو مرا بھ تمامی بسرشت و بساخت آیا اکنون ھلاکم می کنی ؟ تمنا اینکھ بھ یاد آری کھ
مرا از گل سرشتی . آیا اکنون مرا بھ خاک بر می گردانی ؟ آیا مرا ھمچون شیر نریختی و
ھمچون پنیر منجمد نساختی ؟ مرا بھ پوست و گوشت پوشاندی و
بھ استخوان ھا و پی ھا بافتی ” ( ایوب ١٠ : ٨ – ١١ )
ھمانطور کھ در پیدایش ٢:٧ می خوانیم واژۀ سرشتن بھ کاری دقیق و ماھرانھ اشاره می
کند. بھ ھمین صورت ایوب نیز با مھارت و توجۀ خاصی کھ خداوند در ساخت بدن انسانی ما
اعمال کرده تاکید می کند. چھ عبارات واضحی . در آیات ١٠و ١١ چنین می گوید : ” آیا مرا
ھمچون شیر نریختی و ھمچون پنیر منجمد نساختی؟ مرا بھ پوست و گوشت پوشاندی و بھ
استخوانھا و پی ھا بافتی ” ( ایوب ١٠ : ١٠ – ١١ ) چھ تصویر زیبایی از رابطۀ بین اعضای
مختلف بدن در مزامیر ١٣٩ وجود دارد. او چنین می نویسد :
“دیدگانت کالبد شکل ناگرفتھ مرا می دید. ھمھ روزھایی کھ برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت
گردید. پیش از آنکھ ھیچ یک ھنوز پدید آمده باشد ” ( ١٣٩ : ١۶ )
پیش از آنکھ کالبد ما شکل بگیرد خداوند او را دیده است. ھمۀ روزھای ما در کتاب او ثبت
شده است. این جملھ را با آن جملھ ای کھ عیسی در لوقا ١٢:٧ می گوید مقایسھ کنید : “حتی
موھای سر شما بھ تمامی شمرده شده است پس مترسید زیرا ارزش شما بیش ازھزاران گنجشک
است ” خداوند چنین ارزشی برای بدن فیزیکی ما قائل است. او حتی بھ کوچکترین جزئیات
وجود ما نیز توجھ می کند. حال کھ این حقیقت را فھمیدم این بدان معنی است کھ خداوند از
سرشتن شگفت انگیز بدن ما ھدفی داشتھ است.
خداوندا به خاطر این که در من کار می کنی ، تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که
خداوند مرا با مهارت و با دقت بالایی سرشته است . چون او هدف خاصی از خلقت بدن
شگفت انگیز من دارد. پدرم مرا بساخت. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »