بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ آذر ۲۶ نوامبر

نان روزانه
۲۶نوامبر

بهترین محصول

بیایید به فکر یکدیگر باشیم

و در فکر آن باشیم که چگونه می توانیم یکدیگر را به محبت و انجام عمل نیکو بر انگیزانیم و
از گرد آمدن با یکدیگر دست نکشیم چنانچھ بعضی را عادت شده است. بلکه یکدیگر را بیشتر
تشویق کنیم، به خصوص اکنون که شاھد نزدیک تر شدن
آن روز ھستید. ” ( عبراینان ١٠: ٢۴ – ٢۵)
اکنون به ھشتمین بیائید در عبرانیان نگاه می کنیم که در متن بالا آمده است. در برخی از
ترجمه ھای انگلیسی چنین نوشته: ” بیائید در فکر آن باشیم که چگونه یکدیگر را برانگیزانیم ”
اما در این ترجمه می گوید : ” بیائید در فکر یکدیگر باشیم و ببینیم که چگونه می توانیم یکدیگر
را به محبت و انجام کارھای نیکو برانگیزانیم. ” این تفسیر به موضوع اعلام این ھفته اشاره
می کند که ما باید به فکر دیگران باشیم. ما باید به فکر یکدیگر باشیم و ھمواره سعی کنیم
یکدیگر را به سوی بھترین ھا ھدایت کنیم.امروزه بسیاری از مردم در زندان افکار خود
گرفتار و غمگینند و از آرامش واقعی لذت نمی برند. در واقع ھر چه شما بیشتر نگران خود
باشید و سعی کنید خود را راضی کنید مشکلات بیشتری خواھید داشت. یکی از روش ھای
کتاب مقدس برای آزاد شدن از این زندان این است که برای لحظه ای از نگرانی ھای خود دست
بکشید و به مشکلات دیگر ایمانداران فکر کنید. باید از الگوی عیسی پیروی کرده و نصیحت
پولس را در زندگی مان بکار گیریم .
“ھیچ کاری را از سر جاه طلبی و تکبر نکنید بلکه با فروتنی دیگران را از
خود بھتر بدانید، ھیچ یک ازشما تنھا به فکر خود نباشد بلکه به
دیگران نیز بیاندیشد.”( فیلیپیان ٢ : ٣- ۴)
نقطه مقابل نگران دیگران بودن این است که فرد تنھا به فکر خود باشد.
خداوندا از تو متشکرم که کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. من اعلام می کنم که
بیشتر از اینکه نگران خود باشم نگران دیگران هستم. من باید به فکر دیگران باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »