بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۵ آبان ۲۷ اکتبر

نان روزانه
۲۷ اکتبر

نتیجه کلمات ما

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

کل کتاب مقدس به ما نشان می دھد که واژه ھای ما مشخص کنندۀ تقدیر ما ھستند. ھمانطور که در
امثال می خوانیم: ” مرگ و زندگی در قدرت زبان است آنان که دوستش می دارند از میوه اش
خواھند خورد ” ( امثال ١٨: ٢١) زبان در زندگی ما یا حیات را به بار می آورد یا مرگ را. اگر
اعتراف مثبت انجام دھیم محصول آن حیات است و اگر اعتراف منفی انجام دھیم محصول آن مرگ است.
ھر آنچه که ما با زبان مان اقرار کنیم نتیجه و میوۀ آن را خواھیم خورد این حقیقت را نیز می توان در
واژه ھایی که عیسی گفت مشاھده کرد. ” اما به شما می گویم که مردم برای ھر سخن پوچ که بر زبان
برانند در روز داوری حساب خواھند داد زیرا با سخنان خود تبرئه خواھید شد و با سخنان خود محکوم
خواھید گردید ” ( متی ١٢ : ٣۵ – ٣۶) مسیحیان اغلب عبارات احمقانه ای بر زبان می آورند که باعث
بی احترامی به نام خداوند می گردد و با این جمله خود را توجیح می کنند که منظوری نداشتم. اما عیسی
گفت : ” ھر واژۀ ای که شما بکار ببرید.” توجیه درستی نیست که شما سخنی را بگویید و سپس بگویید که
منظوری از آن نداشتم. ما باید اعتراف صحیح خود را استوار نگاه داریم. تنھا دو گزینه در ارتباط مان با
مسیح و کلام خداوند وجود دارد. به آن اعتراف کنیم یا آن را انکار کنیم. یک بار دیگرعیسی می گوید :
“ھر که نزد مردم مرا اقرار کند من نیز در حضور پدر خود که در آسمان است او را اقرار
خواھم کرد اما ھر که مرا نزد مردم انکار کند من نیز در حضور پدر خود که در
آسمان است او را انکار خواھم کرد ” ( متی ١٠ : ٣٢ – ٣٣)
در اینجا دو گزینه وجود دارد گزینه سومی وجود ندارد. در مسائل روحانی ھیچ نکته ای خنثی وجود
ندارد.
“ھر که با من نیست بر ضد من است و ھر که با من جمع نکند
پراکنده می سازد ” ( متی ١٢: ٣٠)
ما یا باید اعتراف صحیح منطبق با نجات مان انجام دھیم یا اعتراف اشتباه. اعتراف اشتباه مان باعث
نجات ما نمی شود.
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. اعلام می کنم که در حضور مردم
خداوندی عیسی را اعتراف می کنم و عیسی نیز در حضور پدر مان که در آسمان است نام مرا
اعتراف خواهد کرد. زیرا من باید اعتراف
خود را استوار نگاه دارم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »