بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ مهر ۲۶ سپتامبر

نان روزانه
۲۶ سپتامبر

بدن های گرانبهای ما

پدرم مرا بساخت

بیاید لحظھ ای بھ آنچھ کتاب مقدس دربارۀ مادۀ اولیھ ساختن بدنمان می گوید نگاه کنیم. شاید
برخی از ما نمی دانیم کھ کتاب مقدس مطالب بسیاری دربارۀ این بدن می گوید. وقتی مسیحیان
بھ جسم خود اھمیت نمی دھند و دربارۀ آن طوری سخن می گویند کھ گویی از درجۀ اھمیت
پایین تری برخوردار است محزون می شوم. برادران و خواھران عزیز بدن ھای ما معجزۀ
خداوند است. اگر ماشین شما خراب شود و از کار بیفتد و احتیاج داشتھ باشید آن را با ماشین
جدیدی تعویض کنید فقط پول احتیاج دارید. اما اگر شما حتی یکی از چشمانتان آسیب ببیند ھیچ
روشی وجود ندارد کھ با پول چشم جدیدی برای خود بخرید. چشمان شما بسیار گرانقیمت ھستند
و نمی توان قیمتی بر آنھا نھاد. این حقیقت در مورد ھر عضوی از اعضای بدن ما نیز صدق می کند
ً می بینم مسیحیان بھ ماشین خود بیشتر اھمیت می دھند تا بھ بدن ھای شان.گاھا الویت
ارزش گذاری آنھا بسیار احمقانھ است. مزمور ١٢٩ مزموری است کھ در آن داود پس از تفکر
بر شگفتی ھای بدن خود آن را می نویسد : داود بھ خداوند چنین می گوید :
“تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مھیب ساختھ شده ام اعمال تو شگفت انگیزند جان من این
را نیک می داند .” (مزامیر ١٣٩:١۴ )
در اینجا داود دربارۀ جسم فیزیکی خود سخن می گوید. نمی دانم کھ آیا شما نیز با او
موافقید و می توانید ھمین جملات را دربارۀ بدن تان بگوئید؟ برای برخی از مسیحیان بدن ھای
شان تقریبا نقش یک بار اضافی را دارد.آن ھا طوری رفتار می کنند کھ گویی آرزو داشتند
ھرگز بدن شان برای شان ایجاد مشکل نمی کرد. این دیدگاه اشتباھی است. ھم اکنون این واژه
ھا را با صدای بلند تکرار کنید : ” تو را سپاس می گویم زیرا عجیب و مھیب ساختھ شده ام . ”
خداوندا از تو متشکرم که در من کار می کنی. اعلام می کنم که بدن من گرانبهاست و تو
را سپاس می گویم زیرا عجیب و مهیب ساخته شده ام . پدرم مرا بساخت . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »