بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ آذر ۲۵ نوامبر

نان روزانه
۲۵ نوامبر

ایمان/ زمان حال—امید/ آینده

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

در عبرانیان باب ١١ ما تعریف ایمان را می بینیم. تنھا واژه ای که تعریف آن به طور مشخص در
کتاب مقدس آمده است. ” ایمان ضامن چیزھایی است که بدان امید داریم و برھان آنچه ھنوز نمی بینیم .”
( ١١ : ١) در اینجا رابطۀ بین ایمان و امید دیده می شود. ایمان برای زمان حال و امید برای آینده است.
ایمان مسئله ای انتزاعی نیست بلکه مفھومی واقعی است که ضامن خوانده می شود و در قلب ھای ماست.
بر اساس ایمان است که امید ما برای آینده مفھومی قانونی و منطقی پیدا می کند. اما امیدی که بر اساس
ایمان صحیح بنا نشده باشد تنھا آرزویی در افکار ماست.
” که اگر به زبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در دل خود ایمان داشتھ باشی که خدا او را
از مردگان برخیزانید نجات خواھی یافت، زیرا در دل است که شخص ایمان
می آورد و پارسا شمرده می شود و با زبان است کھ اعتراف می کند و
نجات می یابد . ” ( رومیان ١٠ : ٩ – ١٠)
ایمان در عھد جدید واژه ای پویا است. مفھومی ساکن و ذھنی نیست. موضوعی است درون قلبتان که
شما را به سوی موضوعی جدید ھدایت می کند. ایمان فعلی است که به حرکت اشاره دارد. از طریق ایمان
است که ما به عادل شمردگی و نجات باور داریم. شما می توانید ایمانی انتزاعی داشته باشید و ھرگز تغییر
نکنید. می توانید تمامی تعالیم کتاب مقدس را بدانید اما ھیچ تغییری نکنید. اما زمانی که در قلب تان ایمان
دارید این ایمان شما را به سوی نجات ھدایت می کند. ایمان مفھومی برای زمان حال است و امیدی برای
آینده. ایمان کتاب مقدسی در قلب فرد است و امید در فکر او. پولس با تمثیلی زیبا این دو مفھوم را به
تصویر می کشد.
” اما ما چون به روز تعلق داریم باید ھوشیار باشیم و ایمان و محبت را ھمچون زره سینه پوش بر تن کنیم
و امید نجات را ھمچون کلاه خود بر سر نھیم .” ( اول تسالونیکیان ۵ : ٨)
این جا به دو قسمت از زره کامل اشاره می کند. ایمان یک زره سینه پوش است که از قلب محافظت
می کند و امید یک کلاه خود است که از سر محافظت می کند.ایمان در قلب است و امید در فکر.
خداوندا از تو متشکرم که تو وفادار هستی. تو به من امید می بخشی. من اعلام می کنم که ایمان را
مانند زره ای سینه پوش بر تن می کنم که از قلبم و امید را همچون کلاه خودی که از ذهنم محافظت
کند. من باید اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه دارم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »