بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۴ آبان ۲۶ اکتبر

نان روزانه
۲۶ اکتبر

قلب و زبان

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

در باب ١٠ از کتاب رومیان پولس واضح تر از ھر جای دیگر عھد جدید آنچه برای نجات
لازم است را متذکر می شود. او با این واژه ھا شروع می کند. رومیان ٨ الی ٩ چنین می گوید:
“و در مقابل چه می گویند ؟ اینکه این کلام نزدیک تو در دھان تو و در دل توست این ھمان
کلام ایمان است که ما وعظ می کنیم که اگر به زبان خود اعتراف کنی عیسی خداوند است و در
دل خود ایمان داشته باشی کھ خدا او را از مردگان برخیزانید نجات خواھی یافت ”
اساس نجات ما کلام خداوند است. کلامی که باید با ایمان بکار گرفته شود. دو چیز وجود
دارد که باید انجام دھیم یکی با قلب مان و دیگری دھان مان. ما باید با قلب مان ایمان داشته
باشیم و سپس آن را اعتراف نمائیم و آن را با دھان خود با صدای بلند بازگو کنیم. پولس چنین
ادامه می دھد :
” زیرا در دل است که شخصی ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود و با زبان است که
اعتراف می کند و نجات می یابد “( رومیان ١٠ : ١٠)
می بینید اگر اعترافی نباشد نجاتی ھم نیست. خوب است که ایمان داشته باشید اما ایمان تنھا
کافی نیست. ما نه تنھا باید در قلب خود ایمان داشته باشیم بلکه باید آن را با جسارت اقرار کنیم
و اجازه دھیم واژه ھای دھان مان با کلام خداوند ھم راستا شود. اعتراف اولیه ما را در ارتباط
با عیسی قرار می دھد اما خدمت دائمی او از سوی ما به عنوان کاھن اعظم بستگی به اعتراف
دائمی ما دارد.
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. من وعده های خداوند را
اعلام می کنم و می گویم که من با قلبم ایمان داشته و با دهانم آن را اعتراف می کنم. زیرا
من باید ایمان خود را استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »