بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۱ شهریور ۲۲ سپتامبر

نان روزانه
۲۲ سپتامبر

میزان وراثت ما

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

بیاید بھ آیھ ای کھ در مورد میزان ارث ما در مسیح صحبت می کند نگاه کنیم.
“و نھ تنھا خلقت بلکھ خود ما نیز کھ از نوبر روح برخورداریم در درون خویش نالھ
بر می آوریم در ھمان حال کھ مشتاقانھ در انتظار پسر خواندگی یعنی
رھایی بدن ھای خویش ھستیم “( رومیان ٨:٢٣ )
زمانی کھ ما مسیح را می پذیریم خداوند ھمھ چیز را بھ رایگان در اختیار ما قرار می دھد. غیر از
مسیح ما چیزی دریافت نمی کنیم. این آیھ تاکید بسیاری بر میزان ارث و آزادی مطلق ما می کند. ما نمی
توانیم شایستگی لازم برای دریافت آن را بدست آوریم ما وارثین کامل ارث او ھستیم. ما تمامی آنچھ خدای
پدر و خدای پسر دارند در زمان پذیرش عیسی بدست می آوریم. در رسالۀ اول قرنتیان پولس سعی می کند
کھ بھ ایمانداران نشان دھد چقدر ثروتمند ھستند. او در واقع آنھا را توبیخ می کند زیرا آنھا طوری عمل
می کردند گویی فقیر ھستند. آنھا خبیثانھ ، حقیرانھ و از روی حسادت نسبت بھ یکدیگر زندگی می کردند.
گویی پولس بھ آنھا چنین می گوید : ” شما مردم نمی دانید کھ چھ دارید ”
“پس دیگر بھ انسانھا فخر نکنید زیرا ھمھ چیز متعلق بھ شماست خواه پولس، خواه آپولس، خواه کیفا، خواه
دنیا ، خواه زندگی ، خواه مرگ ، خواه زمان حال و خواه زمان آینده ھمھ و ھمھ از آن شماست و شما از
آن مسیح اید و مسیح از آن خداست ” (اول قرنتیان ٣ : ٢١ – ٢٣ )
گویی پولس چنین می گوید ھمھ چیز متعلق بھ شماست.از اعمال حقیرانھ و احمقانھ دست بکشید. بھ
واعظین خود نیز تکیھ نکنید. از کوتھ فکری اجتناب کنید. ھمھ چیز متعلق بھ شماست. بھ یاد داشتھ باشید
ھدیۀ وراثت بھ طور رایگان بھ ما داده شده و نمی توانیم آن را با شایستگی خود بھ دست آوریم. اما مھم
است کھ ما از روح القدس بخواھیم کھ ایمان و درک ما را وسعت ببخشد. روح القدس مدیر اجرایی است
تا وقتی کھ او با ما سخن نگوید و ما را بھ سوی حقیقت ھدایت نکند اینھا تنھا واژه ھای خالی خواھند بود و
حقیقت نخواھند داشت. روح القدس است کھ وعده ھا را تبدیل بھ حقیقت می کند .
پدر از تو متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که با پذیرش مسیح من وارث کل ارث او هستم.
من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »