بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ مهر ۲۲ اکتبر

نان روزانه
۲۲ اکتبر

کاهن اعظم اعتراف ما

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

جایگاه مسیح به عنوان کاھن اعظم با اعترافات ما در ارتباط است. بیائید به سه متن از کتاب عبرانیان
نگاه کنیم. اولین قسمت در عبرانیان ٣: ١ آمده که چنین می گوید : ” پس ای برادران مقدس که در دعوت
آسمانی شریک ھستید اندیشۀ خود را بر عیسی معطوف کنید که اوست رسول و کاھن اعظمی که بدو
معترفیم ” عیسی رسولی است که خداوند او را برای نجات فرستاد و پس از آنکه او نجات را فراھم ساخت
او نزد خداوند باز گشت تا کاھن اعظم ما در حضور پدر باشد. او کاھن اعظم اعترافات ماست. این حقیقتی
بنیادی است. اگر اعترافی نباشد کاھن اعظمی ھم نخواھد بود. اگر ما بر روی زمین دھانمان را ببندیم و
سخنی نگوئیم در واقع در آسمان وکیل مدافع خود را خاموش ساخته ایم. ھر چه ما بیشتر اعتراف کنیم
باعث آزاد شدن خدمت کھانت عیسی برای خود می شویم. در عبرانیان ۴: ١۴ چنین می خوانیم :
“پس چون کاھن اعظمی والامقام داریم که از آسمان ھا در گذشته است یعنی عیسی پسر
خدا بیائید اعتراف خود را استوار نگاه داریم”
استوار نگاه داشتن اعتراف به معنای این است که ما چیزی را بگوئیم و سپس به گفتن آن ادامه بدھیم
و ھرگز تسلیم و نا امید نشویم و عقب نشینی نکنیم و نھایتا :
” از آنجا که کاھنی بزرگ بر خانۀ خدا داریم بیائید بی تزلزل امیدی را که به آن معترفیم
ھمچنان استوار نگاه داریم زیرا وعده دھنده امین است “(عبرانیان ١٠ : ٢١ ، ٢٣)
به تغییری که در اینجا رخ می دھد توجه کنید. در اینجا دیگر اعتراف ایمان نیست بلکه اعتراف امید
است. اگر ما مدتی کافی ایمانمان را اعتراف کنیم این ایمان تبدیل به امید خواھد شد. ” ایمان ضامن
چیزھایی است که به آن امید داریم. ” ( عبرانیان ١١ : ١) زمانی که ما پایۀ ایمان خود را بنا می کنیم آن
زمان است که امید می آید. تعریف من از امید کتاب مقدسی این است ” انتظار مطمئن برای چیزھای نیکو
” اما چرا ما باید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم ؟ اجازه دھید این مطلب را با مثالی برای
تان توضیح دھم. زمانی که با ھواپیما مسافرت می کنید و علامت بستن کمربندھای ایمنی روشن می شود
این علامت به شما می گوید که باید انتظار تکان ھایی را داشته باشید. به ھمین صورت کلمه بی تزلزل به
شما می گوید که باید انتظار مخالفت ھایی را داشته باشید. زمانی که ما اعتراف خود را استوار نگاه
می داریم در آن زمان پیروز می شویم.
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. من اعلام می کنم که عیسی وکیل
مدافع من در آسمان و در حضور پدر است و من ایمان خود را بی تزلزل استوار نگاه می دارم .
زیرا من باید ایمان خود را استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »