بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ شهریور ۲۱ سپتامبر

نان روزانه
۲۱ سپتامبر

رنج و سلطنت

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

پولس در رومیان ٨:١٨چنین می نویسد:
“در نظر من رنجھای زمان حاضر در قیاس با جلالی کھ در ما آشکار خواھد شد ھیچ است ”
اگر می خواھیم با مسیح سلطنت کنیم باید آمادۀ تحمل رنج باشیم.
“این سخن در خور اعتماد است کھ اگر با او مردیم با او زندگی ھم خواھیم کرد. اگر تحمل کنیم
با او سلطنت ھم خواھیم کرد. اگر انکارش کنیم او نیز انکارمان خواھد کرد اگر بی وفا شویم او وفادار
خواهد ماند از آن رو کھ خویشتن را انکار نتواند کرد ” ( دوم تیمو تائوس ٢ : ١١ – ١٣ )
می بینیم کھ اگر رنج می کشیم سلطنت ھم خواھیم کرد. اما اگر عیسی مسیح را انکار کنیم
او نیز ما را انکار خواھد کرد. اوقاتی در زندگی پیش می آید کھ دچار کشمکش می گردیم کھ
آیا با او رنج بکشیم یا او را انکار کنیم و ھمواره با این دو موضوع روبرو می شویم. (بھ عنوان
مثال اعمال ١۴:٢٢ فیلیپیان ١ : ٢٩ – ٣٠ دوم تسالونیکیان ١ : ۴ – ١٠ را مطالعھ کنید.)
تمثیل زیبایی از این مطلب دارم و می خواھم آن را برای تان شرح دھم. تصویری کھ بر گرفتھ
از خیمھ است. این خیمھ از سھ رنگ اصلی تشکیل شده بود بھ خصوص در قسمتی کھ مربوط
بھ لباسھای کاھن اعظم است. این سھ رنگ اصلی آبی بنفش و قرمز روشن است. آبی نماد
آسمان است قرمز نماد طبیعت انسان و ھمچنین خون و بنفش از آمیختھ شدن آبی و قرمز بدست
می آید کھ نماد مسیح بھ عنوان خدای تجسم یافتھ است. آبی آسمان و قرمز زمین با ھم ترکیب
می شوند تا بنفش را بھ وجود آورند . این تصویر زیبا از طبیعت عیسی مسیح است ھم خدا و ھم
انسان کھ بھ طور کامل با ھم ترکیب شده اند تا رنگ تازه ای بھ وجود آورند. رنگ بنفش در
کتاب مقدس دارای خصوصیتی دوگانھ است. بنفش نماد سلطنت و رنج است. شما نمی توانید در
پادشاھی خداوند رنگ بنفش را بپوشید اگر شما بر روی زمین آن را بھ خاطر رنج نپوشیده
باشید. اگر ما رنج بکشیم سلطنت خواھیم نمود.
پدر جان متشکرم که فرزند تو هستم. اعلام می کنم که اگر من متحمل رنج ها شوم با تو
سلطنت خواهم کرد. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او
فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »