بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ دی ۲۰ ژانویه

نان روزانه
۲٠ ژانویه

تفسیر پیدایش  فصل  ۱۹

۱۹: ۱-۱۱ نام سدوم با همجنس بازی مترادف شده است. اما فساد اخلاقی تنها دلیل نابودی این شهر نبود. در حزقیال ۱۶: ۴۹-۵۰ ، خداوند گناه سدوم را «غرور، فراوانی نان، سعادتمندی رفاهیت» نام می‌برد.

لوط دو فرشته را پذیرفت و به اصرار از آنها خواست که شب را در خانه او سپری کنند، چرا که به خوبی می‌دانست که ممکن است این خطر آنها را نیز تهدید کند. مردان سدوم حتی در پی این بودند که به این میهمانان آسمانی هم تجاوز کنند. لوط در کمال نا امیدی تلاش کرد میهمانان خود را نجات دهد و در کمال شرمساری دختران خود را به آنها پیشنهاد کرد. تنها یک معجزه باعث نجات آنها شد، فرشتگان موقتاً بر آنها کوری عارض کردند.

همجنس بازی

هم در عهد عتیق (پیدایش ۱۹: ۱-۲۶؛ لاویان ۱۸: ۲۲؛ ۲۰: ۱۳) و در عهد جدید (رومیان ۱: ۱۸-۳۲؛ اول قرنتیان ۶: ۹؛ اول تیموتاؤس ۱: ۱۰)، خدا همجنس بازی را محکوم می‌کند. او با ویران کردن شهرهای سدوم و عموره خشم خود را از این مسأله نشان داد. در شریعت موسی، حکم همجنس باز مرگ بود. هر کسی که همجنس بازی کند وارث ملکوت خدا نخواهد شد.
این به اصطلاح همجنس خواهان بهای گرانی را برای زندگی فاسد خود می‌پردازند. پولس می‌گوید که آنها در خود «عقوبت سزاوار تقصیر خود را در خود یافتند» (رومیان ۱: ۲۷ب). اینها شامل بیماریهای مقاربتی، پینیوموسیتیس، سارکوم کاپوسی (یک نوع سرطان) و ایدز است. همچنین اغتشاش ذهنی و احساسی و تغییرات غیر معمول شخصیتی را به همراه دارد.

یک همجنس باز چه زن و چه مرد همچون تمام گناهکاران اگر از گناه خود توبه کند و خداوند عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خود بپذیرد می‌تواند نجات یابد. گرچه خدا از گناه همجنس بازان متنفر است اما آنها را دوست دارد.
همجنس بازی با همجنس گرایی تفاوت دارد. کتاب مقدس عمل آن را محکوم می‌کند؛ و نه گرایش آن را. بسیاری هستند که گرایش به انجام چنین کاری دارند اما به آن تن نمی‌دهند. آنها به قوت روح‌القدس خود را مقید می‌سازند که در برابر این وسوسه مقاومت نموده و در پاکی زندگی کنند. مسیحیان بسیاری هستند که به همجنس خود گرایش دارند.
…. وضعیت خود را در غم و پشیمانی نگریسته‌اند، اما، نتوانستند آن را تغییر دهند، غرق روح‌القدس شده‌اند تا قدرت صبر و پاکی را بیبند، که در حقیقت این خود تقدیس است … آنها در وفاداری به مسیح، این عیب درونی و مداوم خود را تحمل می‌کنند تا قدرت الهی در ضعف انسان کامل گردد و خدا جلال یابد.
برخی خدا را مقصر چنین گرایشهایی می‌دانند، اما خدا مقصر نیست، بلکه این مسایل نتیجه گناه بشر است. هر فرزند سقوط کرده آدم گرایش به شرارت دارد. برخی در یک زمینه ضعف دارند، و برخی در زمینه‌ای دیگر. وسوسه شدن گناه نیست، بلکه به وسوسه تن دادن گناه است.
برای همجنس بازی رهایی است، همانگونه که برای دیگر اشکال شهوت هم رهایی هست. با اینحال، یاری و مدد الهی در این راه برای هم موردی بسیار مهم است.

مسیحیان باید همجنس بازان را به عنوان یک شخص بپذیرند، بدون اینکه روش زندگی آنها را سرزنش کنند. زیرا آنها هم کسانی هستند که مسیح برایشان جان داد، ایمانداران باید به هر شکلی که شده آنها را به سوی زندگی مقدسی که «به غیر از آن هیچکس خداوند را نخواهد دید» سوق دهند (عبرانیان ۱۲: ۱۴).

۱۹: ۱۲-۲۹ فرشتگان به لوط و خانواده‌اش اصرار کردند که شهر را ترک کنند. اما هنگامی که او سعی کرد دامادهایش را متعقاد کند، چنین امری به نظر آنها مسخره آمد. زندگی مرتد او ادعاهای او را بی اثر ساخت. به هنگام طلوع فجر فرشتگان لوط، همسرش و دخترانش را تا به بیرون از سدوم همراهی کردند. حتی پس از آن هم لوط وقت را تلف کرد، و ترجیح داد در صوغر بماند، یکی دیگر از شهرهای فاسد. حتی ده مرد عادل هم در شهر سدوم یافت نشد، پس خدا آن را ویران نمود. اما دعای ابراهیم بی جواب نماند، زیرا خدا ابراهیم را به یاد آورد، و لوط را از آن انقلاب بیرون آورد .
گرچه همسر لوط شهر را ترک کرد، اما دل او همچنان در شهر بود، و از این رو زیر داوری خدا قرار گرفت. به عبارتی دیگر «زن لوط را به یاد آرید» (لوقا ۱۷: ۳۲)، مسیح او را مثال زد تا هشداری باشد برای کسانی که نجات او را جدی نمی‌گیرند.

۱۹: ۳۰-۳۸ لوط از صوغر هم بیرون آمد و در غاری در یک کوه ساکن شد. دختران او، او را نوشانیدند و او مست شد و با او نزدیکی کردند. در نتیجه دختر بزرگ پسری زایید به نام موآب و دختر کوچک پسری زایید به نام بن عمی. از اینجا نسل موآب و بنی عمون آغاز شد، که بعدها همسایگان بنی اسرائیل شدند. در آینده همین زنان موآبی بودند که مردان اسرائیلی را به زنا کشاندند (اعداد ۲۵: ۱-۳) و عمونی‌ها بودند که اسرائیل را به پرستش ملکوم سوق دادند، که قربانی فرزندان را هم توسط آن رواج دادند (اول پادشاهان ۱۱: ۳۳؛ ارمیا ۳۲: ۳۵).

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »