بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ آذر ۲۱ دسامبر

نان روزانه
۲۱دسامبر

رد شدن او و پذیرفته شدن ما

بیایید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم

در باب ١۶ کتاب لاویان دربارۀ روز کفاره و بزی می خوانیم که بر آن قرعه می انداختند.
در آن روز دو بز انتخاب می شدند. یک بز باید به عنوان قربانی گناه کشته می شد و بز دیگر
که عزازیل نام داشت باید در بیابان رھا می شد. عزازیل را در سرزمین ھای خالی از سکنه
رھا می کردند تا آنجا نا امیدانه و سرگردان بماند و از تشنگی بمیرد. این بز ھرگز باز
نمی گشت. بز عزازیل روز کفاره ، تمثیلی از عیسی است. او از حضور خداوند قادر مطلق
طرد شد و ھر دو بز به صورت سمبلیک به عیسی اشاره می کنند. عیسی ھم به عنوان قربانی
گناه بر صلیب مرد و ھم به عنوان عزازیل از حضور خداوند طرد شد و طرد شدگی ما را بر
خود گرفت. متضاد رد شدن پذیرفته شدن است. به این نکته در افسسیان ١ : ۶ اشاره شده است.
” تا بدین وسیله فیض پر جلال او ستوده شود فیضی که در آن محبوب به رایگان به ما بخشیده شده است : ”
یکی دیگر از مشکلاتی که مردم مدرن در آمریکای  به آن مبتلا ھستند احساس طرد شدگی است.
ھمه ما باید درک کنیم که پذیرفته شده ھستیم. ً  می توانم به شما قطعا بگویم که در ھر
فرھنگی افراد بسیاری وجود دارند کھ با احساس طرد شدگی دست و پنجه نرم می کنند. در
بسیاری از این موارد این احساس به خاطر والدین آنھا بوجود آمده است. زمانی که بزرگ می شدند
ھرگز نتوانستند مطمئن باشند کھ والدین شان واقعاً آنھا را می خواھند. بسیاری از آن
ھا ھنوز ھم نمی دانند که باید حس پذیرفته شدن داشته باشند. آنھا مسیر زندگی خود را با
احساس طرد شدگی ، غم و ناتوانی در ایجاد ارتباط پشت سر گذاشتند. آن ھا نتوانستند محبت
نشان دھند زیرا ھرگز محبتی را تجربه نکردند. از روی تجربه آموخته ام که یکی از کلید ھای
مھم در کمک به چنین افرادی این است کھ بدانند قویاً توسط خداوند پذیرفته شده ھستند. زمانی
که به آن ھا این اعتماد را می دھیم که خود خداوند ھم درد طرد شدگی را تجربه کرده و با آن
آشنا است آن ھا می توانند آزاد شوند. ھیچکس به اندازه عیسی در زمان جان دادن بر صلیب به
خاطر گناھان ما طرد شده نبود.
خداوندا تو را شکر می کنم که مرا فرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. اعلان می کنم
که به خاطر آنکه عیسی از حضور خداوند قادر مطلق طرد شد من در آن
محبوب پذیرفته شده هستم. من باید نزد او خارج از اردوگاه بروم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »