بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳۰ آبان ۲۱ نوامبر

نان روزانه
۲۱ نوامبر

قلمرویی بدون تغییر

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

تفاوتی بین ایمان و دیدار وجود دارد. انسان ھای معمولی راه را می بینند و قدم بر می دارند و به
حواس خود اطمینان می کنند و به آن چه حواس شان می گوید اعتماد دارند اما در زندگی مسیحی و
روحانی ما نباید به حواس خود اطمینان کنیم. دوم قرنتیان ۵ : ٧ به ما می گوید :
” ما به ایمان زیست می کنیم نه به دیدار ” ما تنھا بر اساس حواس خود قدم بر نمی داریم ، بلکه با ایمان قدم بر می داریم. ایمان ما را به
قلمرویی نا دیدنی و ابدی متصل می سازد که این قلمرو ھرگز تغییر نمی کند. دنیای ما ھمواره در حال
تغییر است و دنیایی است موقتی ، نا پایدار ، بی ثبات و غیر قابل اطمینان. از طریق ایمان ما به دنیای
دیگری وصل می شویم. دنیایی از حقایق ابدی و واقعیت ھای بنیادی. و زمانی که از طریق ایمان به آن
دنیا متصل می شویم آن زمان است که می توانیم اعتراف خود را بی تزلزل و استوار نگاه داریم. واکنش
ما نسبت به فشارھایی که خداوند اجازه می دھد در زندگی ما وجود داشته باشد مشخص کننده این است که
آیا ما به حواس خود اطمینان می کنیم یا به ایمان خود. اگر ما به خاطر فشار نیروھای تاریکی اعتراف
خود را تغییر دھیم در آن زمان است که ما بر اساس حواس خود رفتار نموده ایم زیرا در ایمان ھیچ نقطه
تاریکی وجود ندارد.ایمان بر حواس تکیه نمی کند. افراد از طریق چشمان روحانی که درون شان وجود
دارد به قلمرویی نگاه می کنند که تغییر نمی کند و در آن قلمرو به کاھن اعظمی که بی تغییر است اطمینان
می کنند.یعقوب در این باره چنین می گوید :
” اما با ایمان در خواست کنید و ھیچ تردید به خود راه ندھید زیرا کسی که تردید دارد چون موج
دریا است که با وزش باد به ھر سو رانده می شود، چنین کس نپندارد که از خداوند
چیزی خواھد یافت زیرا شخصی است دو دل و در تمامی رفتار
خویش ناپایدار. “( یعقوب ١: ۶ – ٨)
او کلام خود را چنین شروع می کند که ما باید ایمان داشته باشیم و شک نکنیم. چنین شخصی
اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه نمی دارد. بنابراین به این سو و آن سو برده خواھد شد و از طریق
بادھا و امواج به این سو و آن سو می رود و راه چاره ای که وجود دارد این است که ما باید بی تزلزل
اعتراف خود را استوار نگاه داریم .
خداوندا از تو متشکرم که تو امین هستی تو به من امید می بخشی، من اعلام می کنم که نه بوسیله
حواس خود بلکه با ایمان قدم بر می دارم. من باید اعتراف خود را بی تزلزل
استوار نگاه دارم. آمین

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »