بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳ بهمن ۲۳ ژانویه

تفسیر پیدایش فصل ۲۲

الف-۹. قربانی اسحاق (باب ۲۲)

۲۲: ۱-۱۰ شاید بتوان گفت پس از واقعه جلجتا این واقعه تلخ‌ترین رویداد کتاب مقدس باشد، و هیچ واقعه دیگری نیست که تصویری واضح‌تر از مرگ پسر محبوب خدا بر روی صلیب به ما نشان دهد. بزرگترین آزمایش ابراهیم زمانی آغاز شد که خدا از او خواست اسحاق را برای قربانی سوختنی بر کوه موریا بگذراند. درحقیقت خدا قصد نداشت که ابراهیم چنین کاری بکند؛ او همیشه با قربانی انسان مخالف بوده است. موریا کوهی است که اورشلیم در آن واقع شده است (دوم تواریخ ۳: ۱) و همانجایی بود که بعدها واقعه جلجتا در آن رخ داد. این سخن خدا که «پسر خود را که یگانه توست»، همچون زخم عمیقی دل ابراهیم را به درد وا می‌داشت. اسحاق تنها پسر ابراهیم بود به طوری که او تنها پسر وعده بود – یگانه پسر، پسری که تولدش حاصل معجزه بود.
در کتاب مقدس معمولاً اولین باری که یک واژه به کار می‌رود آن واژه تبدیل به الگویی می‌شود برای دیگر موارد آن در ادامه کتاب مقدس. محبت (آیه ۲) و پرستش (آیه ۵) برای اولین بار در اینجا دیده می‌شوند. محبت ابراهیم نسبت به پسر تصویری کمرنگ از محبت خدا نسبت به عیسی خداوند است، خود تصویری از بزرگترین قربانی بود – قربانی نجات دهنده برای انجام اراده خدا.

۲۲: ۱۱-۱۲ «ابراهیم، ابراهیم» یکی از ده نامی است که در کتاب مقدس دوبار پشت سر هم تکرار شده است. این تکرار هفت بار درباره انسان به کار رفته است (پیدایش ۲۲: ۱۱؛ ۴۶: ۲؛ خروج ۳: ۴، اول سموئیل ۳: ۱۰؛ لوقا ۱۰: ۴۱؛ ۲۲: ۳۱؛ اعمال ۹: ۴). سه بار دیگر در متی ۷: ۲۱، ۲۲؛ ۲۳: ۳۷؛ مرقس ۱۵: ۳۴ به کار رفته است. این تکرارها حاوی موضوعاتی بس مهم هستند. فرشته خداوند (آیه ۱۱) خدا بود (آیه ۱۲).

۲۲: ۱۳-۱۵ مسلماً قربانی اسحاق آزمایش بزرگ ایمان ابراهیم بود. خدا به ابراهیم وعده داده بود که توسط پسرش نسلهای بسیاری به او عطا کند. احتمالاً اسحاق در این هنگام باید بیست و پنج ساله بوده باشد، و ازدواج نکرده بود. اگر ابراهیم او را می‌کشت دیگر چگونه آن وعده تحقق می‌یافت؟ بر طبق عبرانیان ۱۱: ۱۹ ابراهیم ایمان داشت که حتی اگر او پسر خود را می‌کشت، خدا او را از مردگان بر می‌خیزانید. چنین ایمانی بسیار قابل توجه است، زیرا تا بدان لحظه هیچ موردی از قیامت در تاریخ دنیا ثبت نشده بود. همچنین به ایمان او در ۲۲: ۵ توجه نمایید: «شما در اینجا نزد الاغ بمانید، تا من با پسر بدانجا رویم، و عبادت کرده، نزد شما باز آییم.» ابراهیم پیش از هر چیز توسط ایمان عادل شمرده شد (۱۵: ۶)، سپس توسط اعمال عادل شمرده شد (نگاه کنید به یعقوب ۲: ۲۱). ایمان او وسیله‌ای برای نجات او شد، در حالیکه اعمال او نمایانگر اصالت ایمان او بودند. هنگامی که اسحاق پرسید، «بره قربانی کجاست؟»، پدرش در جواب به او گفت، «خدا بره قربانی را برای خود مهیا خواهد ساخت.» این وعده توسط بره‌ای که در آیه ۱۳ ذکر شده است تحقق نیافت، بلکه توسط بره خدا (یوحنا ۱: ۲۹).
در این باب دو نشانه بارز از مسیح دیده می‌شود. اسحاق اولین نشان است: تنها پسر، که محبوب پدر است، مشتاق انجام اراده پدر است، و به شکلی نمادین از مردگان برخیزانیده شد. بره دومین است: قربانی بی گناهی که به جای دیگری مرد، خون او ریخته شد، و آن قربانی سوختنی‌ای بود که کاملاً برای ما سوخته شد. شخصی در مورد مهیا شدن بره به جای اسحاق گفته است، «خدا دردی را از ابراهیم مضایقه کرد که خود در دل داشت.» فرشته خداوند در آیه ۱۱ و ۱۵، به مانند دیگر موارد عهد عتیق خودِ خداوند عیسی مسیح است. ابراهیم آن مکان را خداوند مهیا خواهد کرد (یهوه یرا) نامید (آیه ۱۴). این یکی از هفت نامهای ترکیبی در عهد عتیق است. نامهای دیگر چنین هستند:

یهوه رفقه – «خداوند تو را شفا می‌دهد» (خروج ۱۵: ۲۶).
یهوه نسی – «خداوند درفش من» (خروج ۱۷: ۸-۱۵).
یهوه شالوم – «خداوند سلامتی ما» (داوران ۶: ۲۴).
یهوه روئی – «خداوند شبان من» (مزمور ۲۳: ۱).
یهوه صدقینو – «خداوند عدالت ما» (ارمیا ۲۳: ۶).
یهوه شمه – «خداوند حاضر است» (حزقیال ۴۸: ۳۵).
۲۲: ۱۶-۱۹خداوند به خود قسم خورد زیرا او نمی‌توانست به کسی بزرگتر از خود قسم بخورد (عبرانیان ۶: ۱۳). وعده خدا در اینجا، که توسط سوگند او تأیید می‌شود، شامل برکت دیگر امتها توسط مسیح می‌شود (نگاه کنید به غلاطیان ۳: ۱۶). خدا در آیه ۱۷ به وسعت وعده‌های خود می‌افزاید: ذریت ابراهیم دروازه‌های دشمنان خود را متصرف خواهند شد. این بدان معنا است که فرزندان او «بر مخالفان خود حکومت خواهند کرد. تسخیر دروازه شهر به مثابه سقوط خود شهر است.»

۲۲: ۲۰-۲۴ برادر ابراهیم، ناحور دوازده پسر داشت، در حالیکه ابراهیم تنها دو پسر داشت – اسماعیل و اسحاق. چگونه این می‌توانست ایمان ابراهیم را درباره وعده خدا در مورد فرزندان بی شمار ابراهیم محقق سازد! می‌توانست او را وادار کند که الیعازر را در جستجوی یافتن همسری برای ابراهیم روانه کند (باب ۲۴).به نام ربکا در ۲۲: ۲۳ توجه نمایید

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »