بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳ آذر ۲۴ نوامبر

نان روزانه
۲۴ نوامبر

ایمانی که تلف نمی شود

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

باید بر ضرورت و اھمیت ایمان تاکید کنم. آنچه عیسی به پطرس گفت را به شما می گویم.
“ اما من برای تو دعا کردم تا ایمانت تلف نشود.”( لوقا ٢٢ : ٣٢) لازمه اصلی اینکه کسی
بخواھد فرزند ابراھیم و متعلق به خداوند باشد ایمان است. ” و پدر ختنه شدگان نیز ھست. یعنی
پدر آنان که نه تنھا ختنه شده اند بلکه در طریق ایمان گام بر می دارند در ھمان طریقی که پدر
ما ابراھیم نیز که پیش از آنکه ختنه شود گام بر می داشت .” ( رومیان ۴: ١٢) ابراھیم فراتر
از یک شخصیت است. او یک الگو است. او پیش از ما حرکت کرد و راه را برای ما مشخص
کرد و قدم ھای خاصی برداشت. برای اینکه ما نسل او باشیم باید در ھمان راھی که او طی کرد
قدم برداریم و در پی قدم ھای او راه رویم . بیائید به ۵ قدم ایمانی که ابراھیم برداشت نگاه کنیم.
١ – او بدون ھیچ مدرکی وعده خداوند را پذیرفت، ٢– او متوجه شد که نمی تواند به تنھایی
نتایجی که خداوند می خواھد را حاصل کند.٣ – او بدون تزلزل بر وعده تمرکز کرد و ایمان او
برایش پارسایی به حساب آمد.۴ – و در نتیجه سارا و او حیاتی مافوق الطبیعه در بدنشان
دریافت کردند ۵ – بنابراین وعده محقق شد و خداوند جلال یافت.
این ھا قدم ھای ایمانی ھستند که پدر ما ابراھیم برداشت. مسیر ایمانی که در برابر ھر کدام
از ما قراردارد نیز این چنین است. این یک مراسم ظاھری نیست بلکه مسیر زندگی است یعنی
پیروی از قدم ھای ابراھیم. ما نیز باید ھمانطور که ابراھیم عمل کرد عمل نمائیم. باید وعده ھای
خداوند را ھمانطور که ھستند بپذیریم. باید متوجه باشیم کھ نمی توانیم آنچه خداوند در زندگی
ھای ما وعده داده را به تنھایی به دست آوریم. باید بر وعده تمرکز کنیم و نه بر توانایی یا عدم
توانایی مان. و سپس ما آن فیض ماورالطبیعه و قدرتی که از سوی خداوند در زندگی ھایمان
جاری می شود را از طریق ایمان بدست خواھیم آورد و به این طریق وعده خداوند در زندگی
ھای ما محقق خواھد شد.
خداوندا از تو متشکرم که تو وفادار هستی. تو به من امید می بخشی. من اعلام می کنم که
در ایمان قدم بر می دارم.من به خدا تعلق دارم و فرزند ابراهیم هستم. اما باید اعتراف
خود را بی تزلزل استوار نگاه دارم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »