بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۳ آبان ۲۵ اکتبر

نان روزانه
۲۵ اکتبر

وکیل مدافع ما

بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم

عیسی کاھن اعظم اعتراف ماست ( عبرانیان ٣: ١) با اعتراف ما است که عیسی کار
کھانت برای ما را آغاز می کند. اما نقطۀ مقابل این نیز متأسفانه صحت دارد. اگر ما اعترافی
نکنیم کاھن اعظمی نیز نداریم. این بدان معنا نیست که عیسی از کھانت اعظم خود دست بکشد
بلکه ما با این کار این فرصت را به او نمی دھیم که به عنوان کاھن اعظم به خدمت خود وارد
شود. او کاھن اعظم اعتراف ماست. اگر ما واژه ھای صحیح ایمان را بر زبان خود جاری کنیم
واژه ھایی که بر طبق کلام خداوند ھستند در آن زمان است که عیسی تا ابد خود را موظف
می داند مراقب ما باشد تا ھرگز خجل نشویم و باعث می شود تا ما ھمواره آن چه را اعتراف
می کنیم تجربه کنیم. اما اگر ما اعتراف نکنیم و لبانمان را به سوی کاھن اعظم باز نکنیم او در
آسمان چیزی ندارد که از سوی ما بازگو نماید. بیائید به متن کتاب عبرانیان توجه کنیم و سپس
در خواھیم یافت که اعتراف صحیح از چه اھمیتی برخوردار است .
“پس چون کاھن اعظمی والا مقام داریم که از آسمان ھا در گذشته است یعنی عیسی
پسر خدا بیایید اعتراف خود را استوار نگاه داریم ” (عبرانیان ۴: ١۴)
اصل اعتراف صحیح در کتاب مقدس از جایگاه مھمی برخوردار است و در تجربۀ نجات
ما نیز بسیار مھم است. در واقع ھیچ نجاتی بدون اعتراف مثبت وجود ندارد.
عیسی جان از تو متشکرم که تو کاهن اعظم اعترافات ما هستی. اعلام می کنم زمانی که با
ایمان دهان خود را باز کرده و آنچه در کتاب مقدس آمده را اعتراف می کنم عیسی خود
را تا به ابد موظف می داند تا آنچه که من اعتراف می کنم را به من عطا نماید. من باید
اعتراف خود را استوار نگاه دارم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »