بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۹ مهر ۲۱ اکتبر

نان روزانه
۲۱ اکتبر

ثمره سعی و تلاش

بیایید کوشا باشیم

ثمرۀ سعی و تلاش باید از طریق افزایش مشارکت حاصل شود. نباید تلاش کنیم که زندگی
مسیحی خود را به تنھایی پیش ببریم. کلام خداوند می گوید که ما اعضای یک بدن ھستیم و ھمه ما به یکدیگر نیازمندیم. به عنوان مثال ( رومیان ١٢ :۴ – ۵ را مطالعھ کنید. ) حالا به داود
فکر کنیم. زمانی که به مصاف جلیات رفت تنھا ۵ سنگ صیقلی را به عنوان اسلحه برداشت.
چرا این سنگ ھا صاف بودند ؟ اگر این سنگ ھا صاف نبودند در آن صورت نمی توانستند
سلاح مناسبی در دستان داود باشند و ھر اشتباھی می توانست به قیمت جان داود تمام شود. این
سنگ ھا صاف بودند زیرا برای مدت زمانی طولانی در ساحل قرار داشتند. جایی که دائما آب
به آن ھا برخورد می کرد و آنھا به یکدیگر سائیده شده و این عمل لبه ھای تیز آنھا را از بین
برده بود. ایمان دارم زمانی که عیسی مسیح می خواھد مسیحیانی را یافته و آنھا را بکار ببرد او به ساحل می رود زمانی که آب خالص
کلام خدا دائما بر روی آنھا جریان داشته باشد آن ھا را ًشسته و صاف می نماید. اینجاست که آنان می توانند با یکدیگر مشارکت داشته باشند و لبه ھای تیز یکدیگر را از بین ببرند. افزایش مشارکت ما را تبدیل به سنگ ھای صافی می کند. پیشنھاد
آخر من این است که خود را تسلیم نظم خاصی بکنید. ھیچ گاه در زندگی شما با بی نظمی
محصولی حاصل نمی شود. من در زندگی خود دو نوع نظم دارم. اولین نظم شخصی. یعنی
روشی که من زندگی خود را سر و سامان می بخشم و این نظم حتی در ساده ترین قسمت ھای
زندگی من وجود دارد. مانند اینکه چه زمانی از خواب بیدار شوم. چی بخورم. چی بپوشم و
چگونه به نظافت شخصی خود رسیدگی کنم. برای دست یابی به محصولی مناسب انجام تمامی
این جزئیات در زندگی ضروری است. علاوه بر آن ایمان دارم که ھر مسیحی در شرایط طبیعی
باید نظم کلیسایی داشته باشد و مطیع قوانین کلیسایی باشد. او باید عضو کلیسا باشد و تحت اقتدار رھبران کلیسا تسلیم قوانین باشد.

خداوندا از تو به خاطر ورود به آسایشت متشکرم. اعلام می کنم که ثمره کوشایی از طریق مشارکت و نظم و قانون حاصل می شود و من هر دو را با آغوش باز می پذیرم. زیرا من باید کوشا باشم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »