بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۹ شهریور ۲۰ سپتامبر

نان روزانه
۲۰سپتامبر

رفتن به سوی پنطیکاست

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

“و روح خدا با روح ما شھادت می دھد کھ ما فرزندان خداییم ” ( رومیان ٨:١۶ )
اجازه دھید بھ یک حقیقت ساده و تاریخی اشاره کنم. بھ یک نتیجھ گیری کھ بسیاری از
متفکران کتاب مقدسی بھ آن رسیده اند. از لحاظ زمانی رابطھ ای مستقیم بین رھایی اسرائیل از
مصر و تجربھ ای کھ مسیحیان اولیھ داشتند وجود دارد. روزی کھ در عید فسح بره قربانی
ً
می شود دقیقا مطابق با روزی است کھ عیسی قربانی می شود. گذشتن از دریای سرخ دقیقا
ھمان روزی است کھ عیسی از قبر قیام نمود و دریافت شریعت در کوه سینا ۵٠ روز پس از
عید پسح مطابق با نزول روح القدس در روز پنطیکاست است. من بھ این نکتھ اشاره می کنم
زیرا زمانی کھ شما از طریق خون مسیح و از طریق قیام او نجات می یابید شما دو گزینھ بیشتر
ندارید. شما یا می توانید بھ کوه سینا بروید یا می توانید بھ پنطیکاست بروید. تقریبا بسیاری از
مردم بھ کوه سینا می روند آنھا بھ شریعت باز می گردند. آنھا روح بردگی را دریافت می کنند و
دوباره ترسان می گردند. اما در آیھ ١۵ پولس در رسالۀ خود چنین می گوید : ” شما روح
بردگی را دریافت نکردید تا ترسان باشید بلکھ روح پسر خواندگی را دریافت نموده اید کھ بھ
شما می گوید کھ شما فرزندان خداوند ھستید . ”
پدر جان از تو متشکرم که من فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من روح بردگی را دریافت
نکرده ام تا ترسان شوم بلکه روح پسر خواندگی را که به من می گوید من فرزند خدا
هستم. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او
فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »