بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۹ بهمن ۱۸ فوریه

تفسیر پیدایش فصل ۴۸

ت-۹. خانواده یوسف در مصر (باب ۴۸)

۴۸: ۱-۷ هنگامی که به یوسف گفته شد که پدرش بیمار است، همراه با افرایم و منسی به حضور او شتافت. پاتریاخ بر سر تخت خود نشست و دو نوه خود را از آن خود خواهد خواند. او با این عمل کاری کرد که بعدها وقتی زمین کنعان را میان طوایف تقسیم می‌کردند طایفه یوسف دو برادر سهم دیگر طوایف از زمین سهم ببرند. از این رو یوسف در مورد حقوق زمین نخست زاده محسوب شد. هر فرزند دیگری که یوسف بعد از آن آورد از آن خود بود و نه یعقوب، و در زمینی که به افرایم و منسی تخصیص داده شده بود ساکن می‌شدند. آیه ۷ شرح می‌دهد که چرا یعقوب می‌خواست که فرزندان یوسف را به فرزندی خود بپذیرد. آنها نوه‌های زن محبوب خود، راحیل بودند، و چنین احساس می‌کرد که او بسیار زود درگذشته است.

۴۸: ۸-۲۲ سپس یعقوب نوه‌های خود را برکت داد، و حق نخست زادگی را به افرایم که جوان‌تر بود داد. یوسف خواست که این لطف شامل منسی که نخست زاده بود گردد، اما یعقوب گفت که عمداً این کار را انجام داده است. هنگامی که او با ایمان برکت را به برادر جوانتر می‌داد چه خاطراتی از مقابل چشمان او گذشت. سالها پیش پدر او ناخواسته او را که جوان‌تر بود برکت داده بود. اما اکنون او خود کوچک‌تر را برکت می‌داد، نه سهواً بلکه او با خدایی ارتباط داشت که از آینده باخبر بود. اسرائیل ایمان داشت که فرزندانش روزی به سرزمین موعود باز خواهند گشت. یعقوب به یوسف دامنه کوهی را بخشید که از اموریها غصب کرده بود. شاید این اشاره‌ای است به منطقه‌ای که چاهی در آن بود که بعدها به «چاه یعقوب» معروف شد. (یوحنا ۴: ۵)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »