بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۹ آذر ۲۰ دسامبر

نان روزانه
۲٠دسامبر

نشانه جدا شدن

بیایید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم

در انجیل یوحنا عیسی چنین جمله ای می گوید:
” اگر دنیا از شما نفرت دارد به یاد داشته باشید که پیش از شما از من نفرت داشته است. اگر به
دنیا تعلق داشتید دنیا شما را چون کسان خود دوست می داشت . اما چون به دنیا تعلق ندارید
بلکه من شما را از دنیا برگزیده ام دنیا از شما نفرت دارد، “( یوحنا ١۵ : ١٨ -١٩)
اگر دنیا شما را ھمچون کسان خود دوست می دارد این نشانه ای تقریبا قطعی است که ما ً
به عیسی تعلق نداریم. باید به این ھشدار توجه کنیم. در پرتوی این حقیقت ما باید چه نوع
رفتاری داشته باشیم؟ پولس به زیبائی پاسخ این سئوال را در غلاطیان ۶ : ١۴ می دھد :
” اما مباد که من ھرگز به چیزی افتخار کنم جز به صلیب خداوندمان عیسی مسیح که
بھ واسطه آن دنیا برای من بر صلیب شد و من برای دنیا . ” ( غلاطیان ۶ : ١۴)
ما ھرگز نباید به چیزی جز صلیب خداوند افتخار کنیم. نه بر تحصیلات و نه بر فرقه
کلیسایی خود. ما نباید به ھیچ کدام از این چیزھا اعتماد و افتخار کنیم. تنھا چیزی که می توانیم
به آن افتخار کنیم صلیب خداونمان عیسی مسیح است. جائی که پیروزی کامل ، دائمی وغیر
قابل بازگشت و نھایی نسبت به نیروھای شرارت حاصل شده است. از طریق صلیب دنیا برای
من بر صلیب شد و من برای دنیا. صلیب علامت جدائی بین قوم خداوند و دنیا است. زمانی که
اصل صلیب را در زندگی ھای مان می پذیریم دیگر متعلق به این دنیا نیستیم. عیسی به ما وعده
عالی پیروزی را داده است. ” این ھا را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشید. در دنیا برای
شما زحمت خواھد بود اما دل قوی دارید زیرا من بر دنیا غالب آمده ام . ( یوحنا ١۶ : ٣٣)
ما در دنیا با زحمات بسیاری روبرو خواھیم شد اما عیسی بر دنیا غالب آمده و ما نیز از طریق
او می توانیم بر دنیا غالب آئیم اگر نزد او به بیرون از اردوگاه رفته و ننگ را به ھمراه او تحمل کنیم.
خداوندا از تو متشکرم که مرا فرا می خوانی که به این دنیا پشت کنم. اعلام می کنم که
صلیب را علامت جدائی قوم خداوند با دنیا می دانم. دنیایی که دیگر به آن تعلق ندارم.
زیرا من باید نزد او بیرون از اردوگاه بروم. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »