بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۹ آبان ۲۰ نوامبر

نان روزانه
۲٠ نوامبر

بی تزلزل

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

عبرانیان ٣ : ١ ما را پند می دھد که اعترافی صحیح داشته باشیم و سپس در عبرانیان
۴ :١۴ به ما گفته می شود که اعتراف خود را استوار نگاه داریم. وقتی که کتاب مقدس عیسی
را کاھن اعظم ما می خواند فورا در می یابیم که با اعتراف ما است که خدمت او به یاری ما ً
می آید. ما برای استوار نگاه داشتن اعتراف مان نباید آنچه گفته ایم را تغییر دھیم بلکه باید
سخنانی که از زبان ما خارج می شود با کلام خداوند مطابقت داشته باشد. عبرانیان ١٠ : ٢٣
مرحله ای که ھم اکنون در حال بررسی اش ھستیم چنین می گوید :
” بیائید بی تزلزل اعترافمان را استوار نگاه داریم ”
به آنچه در این قسمت اضافه شده نگاه کنید ” بی تزلزل “، اگر به این متن از عبرانیان نگاه
کنیم و به ترتیبی که در آن وجود دارد دقت کنیم در می یابیم که در ارتباط با اعتراف ما سه
مرحله متوالی وجود دارند. ابتدا ما اعتراف خود را انجام می دھیم. دوم پس از آنکه اعتراف
کردیم آن را استوار نگاه می داریم و تغییرش نمی دھیم و سوم ما آن را بی تزلزل استوار نگاه
می داریم . چرا واژه بی تزلزل در این متن آمده است ؟ بر اساس منطق و تجربه شخصی برای
من این واژه به این معنا است که وقتی اعتراف صحیحی انجام می دھیم با عکس العمل نیرو
ھای تاریکی روبرو می شویم و نیروھای تاریکی بر علیه ما بر می خیزند و با وجود اینکه
اعتراف صحیحی انجام داده ایم و آن را استوار نگاه داشته ایم باز زمان ھایی می رسد که گویی
نیروھای شیطانی و قدرتھای تاریکی می خواھند بر ما غلبه یابند. وسوسه ای که اینجا وجود
دارد این است که اعتراف خود را رھا کنیم. اما نویسنده می گوید که آنرا رھا نکنید بلکه آنرا
استوار نگاه دارید و آن ھم بی تزلزل. ھر چه شرایط تاریک تر باشد و ھر چه مشکل بزرگتر
بی تزلزل نگاه داشتن امید مان مھمتر است. خداوند امین و به کلام خود وفادار است. عیسی
کاھن اعظم ماست و اگر ما اعتراف خود را بی تزلزل و استوار نگاه داریم او نیز کار خود را
به عنوان کاھن اعظم ما انجام خواھد داد.
خداوندا از تو متشکرم که تو وفادار هستی و به من امید می بخشی، من اعلام می کنم که
اعتراف خود را انجام داده آنرا تغییر نمی دهم و آنرا بی تزلزل استوار نگاه خواهم
داشت . باید اعتراف خود را بی تزلزل استوار نگاه دارم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »