بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ مهر ۲۰ اکتبر

نان روزانه
۲۰ اکتبر

کاشتن بذر کوشایی

بیایید کوشا باشیم

کوشا بودن میوه ای است که باید کاشته شود.در اینجا به برخی آیات به طور خلاصه نگاه
می کنیم تا بدانیم چگونه می توان بذر کوشایی را در زندگی خود بکاریم. در دوم تیمو تائوس
٢:۶ پولس می گوید : “آن که باید نخست از محصول نصیب ببرد کشاورزی است که محنت
کشیده است ” در اینجا پولس به نکته ای ساده و اساسی اشاره می کند. او می گوید برداشت
محصول مستلزم تلاشی سخت است و ھرگز بدون تلاش نتیجه ای حاصل نمی شود. این حقیقت
در مورد ثمرۀ روح نیز صادق است. برداشت ثمرۀ روح مستلزم تلاش فراوانی است. می خواھم
به شما دو راه را پیشنھاد کنم که براساس آن می توانید ثمرات روحانی را در زندگی خود
برداشت نمائید. اول اینکه باید کلام خداوند را مطالعه کنید. زیرا کلام خداوند بنیان تمام تدارکی
است که خداوند برای ما دیده است. اگر ما با کلام او آشنا نباشیم در مورد بسیاری از تدارکاتی
که او برای ما دیده بی توجه خواھیم بود. پولس دوباره به تیموتائوس چنین می نویسد :
“سخت بکوش که مقبول خدا باشی ھمچون خدمتکاری که او را سببی برای شرمساری نیست و
کلام حقیقت را به درستی به کار می بندد “( دوم تیمو تائوس ٢ : ١۵ )
برای اینکه بتوانیم کلام حقیقی را بدرستی به کار ببریم و در زندگی خود عملی سازیم باید
کارگرانی سخت کوش باشیم. به عبارت دیگر ما باید آستین ھای خود را بالا بزنیم و کار کنیم.
کاری که ما باید انجام دھیم این است که باید وقتی را به دعا اختصاص دھیم. منظور من از دعا
این نیست که فقط با خداوند سخن بگوئیم بلکه از او نیز بشنویم. شنیدن خداوند به اندازۀ صحبت
با او مھم است. آنجا بار دیگر عیسی به ما الگویی کامل ارائه می دھد. اساس کامل خدمت
جھانی عیسی بر اساس رابطه اش با پدر بود. عیسی زمان بسیاری را در دعا سپری می کرد تا
بتواند این رابطه را بر قرار ساخته و حفظ نماید. غالبا این دعا ھا در صبح زود اتفاق می افتاد و
آنجا بود که او صدای خداوند را می شنید و از او برای خدمتش ھدایت دریافت می کرد.

خداوندا از تو به خاطر وعده ورود به آسایشت متشکرم. اعلام می کنم که در زندگیم کوشا خواهم بود و این کار را از طریق آموختن کلام خدا و دعا انجام خواهم داد زیرا من باید کوشا باشم،آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »