بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ شهریور ۱۹ سپتامبر

نان روزانه
۱۹سپتامبر

هدایت توسط روح

من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ابا-پدر سر می دهم

تعلیم رایجی وجود دارد کھ می گوید برای اینکھ فرزندان خداوند بگردیم باید افرادی مذھبی باشیم.
پولس در باب ٨ کتاب رومیان با این نظریھ مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی کھ بھ طور معمول
توسط روح القدس ھدایت می شوند آنھا حقیقتا فرزندان خداوند ھستند. از طرفی اگر شما ھم اکنون فردی ً
کامل باشید احتیاج ندارید کھ روح القدس شما را ھدایت کند و در واقع زمانی بھ روح القدس احتیاج دارید
کھ در حال کامل شدن ھستید. روش زندگی پسران و دختران خداوند این است کھ آنھا باید دائما از روح
القدس پر شوند. ھمانطور کھ عیسی گفت :
” گوسفندان من بھ صدای من گوش فرا می دھند. من آنھا را می شناسم و
آنھا از پی من می آیند .” یوحنا ١٠:٢٧
ً منظور عیسی از شنیدن این بود کھ آنھا دائما می شنوند و دائما دنبال می کنند. این فرایندی نیست کھ ً
تغییر کند یا ھفتھ ای یک بار اتفاق بیفتد. بلکھ این رابطھ ای است دائمی و مستمر. او در رومیان ٨:١۵
چنین  ادامه می دھد :
“چرا کھ شما روح بندگی را نیافتھ اید تا باز ترسان باشید بلکھ روح پسر خواندگی را
یافتھ اید کھ بھ واسطھ آن ندا در می دھیم ابا پدر ”
روح بردگی ھمان شریعت است. اما بھ جای اسیر شدن توسط شریعت شما باید روح خداوند را
دریافت کنید کھ بھ شما این تضمین را می دھد کھ فرزند خدا ھستید. بھ عنوان فرزند خداوند شما تمامی
حقوق وراثت را دارید. پولس بھ ما تضمین می دھد. آیات ١۶الی ١٧ از باب ٨ رومیان چنین می گوید :
“و روح خود با روح ما شھادت می دھد کھ ما فرزندان خداییم و اگر فرزندانیم پس وارثان نیز ھستیم یعنی
وارثان خدا و ھم ارث با مسیح. زیرا اگر در رنجھای مسیح شریک باشیم در جلال او نیز شریک خواھیم
بود ” ضمانت فرزند خدا بودن را در ھنگام تعمید روح القدس دریافت می کنید. روح القدس می آید تا بھ
شما این تضمین را بدھد کھ شما فرزند خدا ھستید و اینکھ شما از حقوق قانونی برای دریافت وراثت
برخوردارید. شما نھ تنھا تولد یافتھ اید بلکھ برگزیده شده اید و در این متن ارتباط میان برگزیدگی و وراثت
بھ طور کامل مشخص است.
پدر جان از تو متشکرم که من فرزند تو هستم. اعلام می کنم که من فرزند خداوند هستم و وارث با
تمامی حقوق قانونیش. من روح پسر خواندگی را دریافت نموده ام و به واسطۀ او
فریاد می زنم ” ابا ، یعنی پدر”. آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »