بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۸ آبان ۱۹ نوامبر

نان روزانه
۱۹نوامبر

اهمیت امید

بیایید بی تزلزل اعتراف خود را استوار نگاه داریم

اغلب مسیحیان موعظات بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده اند اما آنچه درباره امید
شنیده اند بسیار اندک است. درست ھمانند شرایطی که من سال ھا پیش داشتم و در آن موقع به
شدت به کمک خداوند احتیاج داشتم. من پیغام ھای بسیاری در مورد ایمان و محبت شنیده بودم
اما آنچه در آن شرایط خاص به آن احتیاج داشتیم امید بود و روح القدس مرا مستقیم بسوی آیاتی
از کتاب مقدس ھدایت کرد. زیرا ھرگز موعظه ای درباره امید نشنیده بودم و آنجا بود که روح
القدس احتیاج مرا مرتفع ساخت. به خاطر ھمین می خواھم که شما به اھمیت امید پی ببرید. می
خواھم واقعا معنای امید را درک کنید و بدانید که چقدر این موضوع مھم است. اگر می خواھیم
ایمان و محبت خود را حفظ کنیم داشتن امید جز ضروریات است. ایمان ما قطره قطره تمام
خواھد شد و محبت ما نافرجام باقی خواھد ماند مگر اینکه امیدی وجود داشته باشد. داشتن امید
موضوعی انتخابی نیست بلکه نکته ای ضروری برای رسیدن به پری زندگی مسیحی است.
مردم اغلب می گویند جائی که حیات است امید ھم ھست. فکر می کنم حقیقتی در این جمله نھفته
است اما عکس این جمله نیز واقعیت دارد یعنی جائی که امید ھست حیات ھست و جائی که امید
نیست حیاتی نیز وجود ندارد. به نظر من نا امیدی یکی از بدترین شرایط و غم انگیزترین تجربه
ای است که بشر می تواند داشته باشد، چیزی سخت تر و غم انگیز تر از نا امیدی به ذھن من
نمی رسد و افراد بی شماری امروزه در نا امیدی کامل به سر می برند. وقتی که در فرودگاه
می نشینم ، یا قدم می زنم و یا در رستورانی غذایی می خورم و به صورت افراد نگاه می کنم
می فھمم که بسیاری از آنھا نگاه خیره ای که نشان دھنده نا امیدی است بر صورت دارند.اما
خدا را شکر می کنم که نا امیدی سھم ما نیست.
خداوندا تو را شکر می کنم که تو وفادار هستی و به من امید می بخشی، اعلام می کنم
جایی که امید باشد آنجا حیات هست. من باید بی تزلزل اعتراف خود را
استوار نگاه دارم . آمین.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »