بنياد مسيحي ايرانيان
new

نان روزانه ۲۷ مهر ۱۹ اکتبر

نان روزانه
۱۹ اکتبر

تحقق وعده های خداوند

بیایید کوشا باشیم

بسیاری از وعده ھای خداوند مشروط ھستند. به عبارت دیگر زمانی که خداوند وعده ای
می دھد چنین می گوید : ” اگر تو این کار را انجام بدھی سپس من این کار را انجام خواھم داد.”
ما حق نداریم که وعده را بطلبیم مگر اینکه ابتدا شرایطی که او برای ما قرار داده است را
محقق سازیم. ما باید بدانیم که تحقق وعده ھای خداوند به شرایط ما بستگی ندارد بلکه متکی بر
تحقق شرایطی است که خداوند برای ما مقرر فرموده است. ما باید به آن شرایط چشم بدوزیم و
تمامی آن شروط را در زندگی مان محقق سازیم. به مثال ابراھیم توجه کنید. خداوند به ابراھیم
وعده داد که پسری به او خواھد داد که وارث او باشد. اما او به سن ٩٩ سالگی رسید و ھنوز
وارثی نداشت. او اسماعیل را داشت اما اسماعیل وارث حقیقی وی نبود. خداوند اجازه داد که
ابراھیم پیر شود. خداوند اجازه می دھد قبل از آنکه وعده اش محقق شود ما به شرایط لازم
برسیم تا تحقق آن وعده ھا از دیدگاه انسانی غیر ممکن باشد و سپس آن وعده ھا را محقق
کند.اما شرایط لازم چیست ؟ اول آنکه ما اعتماد به نفس بیش از اندازه خود را به کناری بگذاریم
و بدانیم اگر قرار است کاری انجام شود این تنھا خداوند است که می تواند آن را انجام دھد. جسم
ابراھیم قدرت باروری نداشت. رحم سارا نیز بارور نبود. به ھیچ وجه از لحاظ طبیعی امکان تولد اسحاق وجود نداشت
ًتنھا ابراھیم در آن زمان باید چشمانش را کاملا به خداوند می دوخت کسی که قادر بود این وعده را محقق سازد. و دوم زمانی که نھایتا آن وعده محقق شد تمامی جلال به خداوند داده می شود. به یاد داشته باشید که ھدف تحقق وعده ھا این است که خداوند جلال یابد. زمانی که می توانیم کاری را خودمان انجام دھیم احتمال دارد وسوسه شویم که اعتبار انجام آن کار را برای خود حفظ نمائیم. اما زمانی که به نقطه ای می رسیم و می دانیم کاری از ما ساخته نیست اعتماد به نفس خود را کنار می گذاریم و به طور واقعی تمام جلال را به خداوند می دھیم.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. پذیرفتن ادامه

Translate »